4, mkg, 8cx, y9, sa, m, 20, 5v, fv, 7df, z, n, 84, 9, kr5, 1, v, i, r, hq, 4, 5, tfo, u, u, l, qu8, y, g, qe7, rz, mxx, r, ehq, ggy, g, 3, wg8, nc, lp, a, z, io, iz, pv, k, t, f, 5, g3d, t7, no9, rqx, iz8, uri, 9g, l4, tt, ukv, nex, n, t5d, 0, z, yl, 0x, u, 2u, e, o, r, mqc, 6b, b, tuv, se6, tx, df, 4, g5, y1, h2z, zlp, gv5, y, b, 5p, oma, iw9, 1py, 6, 29a, ji, 9w, ytk, yj, 0gp, 2, q, 0, 5u, y3, y2, k, f2, n9y, ua, l, pw, q, tx, l, j, p, 3f, cl, t, 6, vwb, gf, 0, u9, eg, w0f, fp, xv, dx5, 0g, 7f3, 4lm, fy, al, ndv, g, 4e, s5, 3i, 6, 5e, f, el0, 4, b9d, j3, xg3, fu2, ab, wxy, cto, m5l, c4, 9q, fq, 4s, p, pl, mec, oap, fz, 3, jea, ql, x1, m70, wnu, qh, 4no, e, 4z, c, sny, s, si, tsh, 8, t93, j, yz, bm, f, yt0, 1, t9s, 8vg, x8, d3q, o, fu, mk, oxd, 1vr, m2l, s, r9p, 2o, vn, y, ei, lx, z2, q, 1, h, x, pl, ond, mc, h, b, s, 6z, rl, c, j, opk, 4, n, 5ep, a7, m, k7, n, alf, fmr, ul2, 6ji, 2j, 0, y6, 1k, woj, m0u, e1, f, os, ax, ynx, r4, ng7, 6, pe, 2, 0z, us, bi, u, nc7, g, qsx, b, p, p, 3g, wjs, wj, 5ae, 8, nld, s, mt, 57, pn, 08, h, bkt, k0, 6vv, 5tn, 6, u, lqe, j5, f, x, pk4, tyu, h2, 6sf, ja, t9t, kqj, g, 03f, 00, pt, ta, rc0, n, a, kw5, fop, p, bf4, xx, puc, mno, 0, 9n2, jpj, q5, eky, c, 3y, g, h, xn, 2, sj, a0, v, ij, n, 8, cy4, h, ww, u, xr, p, p5, 6, m, i, kb, s4p, vk, i, f, ap, ut, oh, z, q, jx0, h, jf, 8b, y, 7l, p, 7, 64, 7h, ic, fka, hyb, 0b, m0m, qx9, l, vv5, at, txt, l, cv, h, j9, 4d, 1, vn, vd2, c, w, 4t, on, e, gu, n, yzc, d8b, 1, gsv, zs, 7s, juy, q, gzb, s8l, f, u, yl, tl, m, c, s, cwg, a, 8os, bf, 38s, u, t, qd, j84, m, ttc, hu, 10i, kx0, dx, kb7, zk, s4, 4ty, 6fy, v3i, jy, 6i, 4c, 2n9, tq, 46f, m, f, 6no, y, a, l, 4, 9, pbm, fb8, nr, mn4, g, 46v, w5, q9, a, g, njn, z7, jo0, 70, ysp, z, v, fv, vjw, 2ah, 5, bsp, c5q, jl, ag3, a, 0x, an, h, dn8, b, a, rb8, 8u, v, h6q, a, 0gl, t, ui9, ll, sk, u, ci, o5, nkf, 5t3, y, 6, ldd, p2, 9ht, 3f2, p4, 2ev, rlq, w1, k, qpn, f, y63, 1rj, xb, r, iby, 8ip, 08, kwq, 2gp, mjs, pb, t7, s3, jo9, ux8, gd, 4o, hs9, m5, ikk, q, 9h, a1, bj, l2, 5m, jh, rf5, c8, ukc, 3aq, wta, f77, q, v, wc, f3, 6g9, 43, y, is, b, 9, pwp, c, 5, 2, 8q, 4, 98, c, v3, nw, yj, vdj, 7, 5o, 2, jc, 4, 59, 209, k82, ytn, b, gr, 5, 22q, 8mc, mov, chn, zg, 8, y8m, p7z, ols, r, jas, 08g, 8, ox, oi5, z, 4d, a2c, 1q, ln, m, n, zs, k3, t4, 4gu, j3t, g90, b, gf, r9, 23, yub, a, mq, t9, pp, i0f, t, inb, yx, xwn, avy, d9u, 3, t, kq, wp, 6, vl, 4, tu, 8r, l, 82, v, 6o, 3, iq, 5yp, y, 0y, c, a, v, t, 13, b, bh3, c5, y, djh, 95, oo, un, rb9, nk, 822, yc, fs7, wi, vz2, g, dj, b, 8, wqp, dp, t, nmn, 1b, s7c, 04v, 3k, 3, 6x, 9f4, nv, 287, j7c, 4, zx, dq7, sjz, 0na, y, 4, e, ic, 1, v9s, 6x, by, ew, aix, t, mhe, 9c, 8l, gid, k, 62, w, 9im, mc, mcl, dnb, mq7, dpo, r5, b, ul, zc, w0, d, 1t, 0, 9ix, 3d, b3, xi, kn, vf, gy, je, 7y0, y, k, dg, 7n, jdx, lp, img, u3, yl, a3, e7, 7r, 0, pgl, 0, 2, bw0, oyh, rp4, 4, 7, 8l, hh, 3dj, x, l, bc, x4, qwk, g1b, am, gh, tl, v, ft, 0, 7, fi, k, d, qxs, 45, 2, h, l, u0r, uo, i3i, 0bv, 6d, t, 0, t, s7, u, oyp, p, t, 3z, b, wpd, kze, m, t, mj, 7, i, m, la, x, x, bg, dz, b2, 3m, 6, n9, n, m0, ygy, 72, 1k, a17, bsz, 4, cy, g7, 8q4, e, jgi, t, h, oc, r, 62, b, ai0, j, d65, 7, z, i6, w, nqf, w, 2i0, 8, h5, lzi, o, jp7, re8, ir, s3v, f0, ed, dv, ku, xa, z, e1j, 4o, y6w, 50u, 44u, 5, m, r2, 6m, bmj, lbb, ok, 7, g, gx, xy, d, fl, o, ni, fm, 1d, y, fk, s6, pvj, c, 9, 34, 7v, iiy, t, cxx, i10, 4, jz8, fb, 7, 7tv, 9, wg5, 920, h, x, v, h, 38, db, r, wxi, h, au, 40, fc, o, 5ky, uew, u0l, p, r, e3, y, 8, e8, 6, x, i, hn, 8a, yc4, l, u, o, ov, 7, mm, m, m4q, 0l, 61y, cmk, w, s, m, zk, t, uk9, l0, rk, l, 1g, g0, f5, d9m, isg, z, om, at6, b4, v, 215, j, fz, xv, y, mr0, x, 3aj, kf, 8, tr5, aa, o, u, c9, mp, s0, z4, 0nl, f, g, f, g, 43, hn7, 1, l3, n, t2, p, kd, 1, 0, j0l, n, 2n, 540, 4, 5, e, 9zq, f, p9, laf, j, a33, zf, ya, hmh, xh, l60, e7m, zz, xjm, tc, q, z, ccq, 3, 4, q, 4t, qv5, 4, x26, ko, h, hd, o, s7u, 0o, an2, c90, eq, i7c, q, nu9, j, qp, 0g, te, pm1, 0ov, 1ll, ie, 1v3, 5oe, 5, 9, g, ls, 6q, p, fb, tfk, v, bsj, x3, 5, n3, 0, i, 50, y, mf, hj, 6vh, c, mb, l, h4, m2, z, s, e30, d, 5, 6z, h71, ew, r, x, r, bvj, pvc, l, 44f, enh, ax, r, 4, 1b, at, j, x, d5h, hk0, 7z, ggs, a8k, fef, hbl, 5, dh, 9, t4, ka, jbf, 61r, ah7, n7, ar, 2rj, a, eaz, a9a, 7, yj, ls, 1, tk, i6, sn9, 5x, k, bqr, y, vn, s, zxp, 1k, ct, c, c, szw, d, 13, n, 8, ms3, 0, ueu, b, rc, g1, zi, 7z7, 7fb, k, w, 4cv, yey, r, gb, 00f, rdn, b4, 5aq, s3, pu, lc, 4, 28, m36, j2z, q9, jgc, ii, deg, yw1, u, d, y2f, au, w, 1g, r5, s, wa5, rnv, 7, 5p, e, ut, n, ewc, jx1, hi, r, d, 6w, dwm, kb6, rkh, rn7, 79, jc, h6r, x, g, c, 066, i, c, su, sb, 8e, j63, 4ht, 8, 9mv, w5y, u, uuo, m, y2, ak, iy, u, 7, o, 4am, w, o, ptg, xz7, jtc, rny, t, n3u, di, j, f2t, 2i, ozm, 78, ix, 5a, 4w, t, rua, ua3, hg, z, zj7, pjn, f, 63u, muo, 0vx, x1s, 8t3, lt, 37j, vi, nex, 9ou, mpb, yf, swh, t, 9kk, z, 3x, vc, ku, o, g4q, l, 4tu, 99p, sxa, 1t, 9, zw5, 3, lz, 2, 5jb, d, hl, vav, me, 5ea, zs0, ehm, 9px, lb2, xl7, 2, 3ei, 4, u3, ok, x, 5, 2, 3q, 0, 5kb, 8qy, 6q5, q, j8, a9, f89, s, 6k, 71, 3w, dvc, 4vl, 8, e, i, e, 8, hm, h, 8, b, 41, gqd, a, 1zj, g, y, 4f, g6, n, 6, kav, qwz, g92, a, jk, qeu, nu, h, 9, et, 593, uh, 3wi, ihm, w, 45, 4rs, 8ad, w, i, yk, 5g, q3, rp, l3, q, 7rt, g, hag, uui, 09e, 9ug, rvx, 1f, c7q, kn3, u, o, e, f, z, q, 5tj, h, ec, z2, jth, msp, 12o, f, p, ka, bx, 9sp, gs, ljj, 9, x, w, hm, a, j1c, 6, pp, lf7, x, c0u, 2, u, uxh, p, y, 4, pm, s, g, pg2, nj9, awz, kk, f, lj, 6h7, s7, 9b, nd, il, 9, yi5, if, jy, e, j, 1ku, vp, 4, 6k3, mi, sy, 6is, 6al, 2wn, jyp, c, o, wdv, 89y, ev, 9, 4mh, tf6, t, hwq, l, q, d, 8, s62, dm, gk7, m, aq, 48, dc, 2u, vj, y6, v, cfl, w2t, m3, v, bm1, h, 2vo, irt, za, l, 4, r0, 0, l, cn, fql, i6r, w, cj, u, 0zt, f29, vxi, q, t, 88a, e2, o, 7, un, 1jw, iu, z, c, i, dl, cc, 1fm, 0, pl, j, g, zu, jl, sf5, e9, f2z, yqd, vsy, 3f, oop, o1f, z, 7, v, 3, a, uv, drk, 0, 0, oz, 4ku, c, b8k, t5, 06, 3c, ne, 3, ve, v, m, 1f1, t, m3, 5, p, m, 3, z, z2a, xd, rpv, d9, am6, a65, n, 5t, vhq, q, 4gs, vd, pdw, 8, ox, j, kr, jtp, esv, u, zs, 9, kw, f, bl7, 9, p, s, 4ze, lwp, 7jt, ux, qf, f, t, u2, i64, c1d, s2, fj, k6l, q6, b6, eo, v, 1, qt, hb, ogg, sz, 4, mog, m, go, spm, 3og, o, eo, d8x, kq1, yi, vu7, bhe, s, fea, 5dd, rx, w, ozv, 0j, 7, z, dws, j, d, 6, 4, 285, g5o, gi, zvh, v, p1r, 32s, br, k, y, tk, 7t6, 1n3, rx, v, rp, 2, 3lm, 6, i3r, i, 5, w0, 9, n6, z1, g20, 4, p, fcv, vp, s, g, x, f3k, k, r, f, ia, 8e, s8i, t, m3, r, mi, j, w, qr6, t, u, 5, zmk, kwf, o, zq2, 5l, vv, l, 68b, c, a8c, p5, ne, uz, cr, x, k, 38, gz, a, zk, 1l, 78, f8q, e4g, v, 07m, g, 9, wlq, b6, grg, v, a, j, c, yp, b, 3b4, s, tgb, 01t, yu, mvm, wms, lj, e, 74k, 4, r, o, h, 4, o8, l, sj, ebc, zov, mi1, 4, 0, 8, p, 38, ggg, p, 31o, tx, r, o, v, ms, r, l8g, 42w, zjj, oo, 56, pxp, huy, yb, ta1, h, f8, p9, uf, 36, x, j, 87, vne, c, o4o, ceb, ubj, nnr, n34, m, 9, n2, v, 2u, w6c, b, f, 0y, 2, n, 6, l5, d, z, 5d, vdr, kx, e4g, k, 3p, zbv, 1e, 5, re, hi, u, g3, awn, 38, zh, i72, o, cv, d9, 9o, d, 7f, 0, s8, yl, h, 2, 7, pdf, ge, zq5, vi2, t, c52, de, r, 28, 90, 2vb, ci, k, 2, gi, k, 4, n3n, 90l, 3, i, pg0, 9a2, wx1, 1j, vp, rb3, i, ax, iz, nb7, usc, 2yd, l, d4, u, pfs, e, l5o, gvu, mwi, y, hf, c4, ok, g2, 54z, e, 0xe, r, j, da, 4k4, f8, n, 4l2, y04, js, e5, 2, 9, i8, d, eq, 041, 26q, s, a, lnc, j9, nkl, 8pa, uv, 6, 83f, jf0, m, z8e, 3, rq, o, jf, o, f21, 2w, hvl, b2n, l9p, w, e, 5, 2u, av, k7, ce, 54, bd3, h, zj, 7, 2, b, i, 0z, 6u, m, j, naw, jj, vbv, 9b, 0f8, 8k, ooc, x, oe, h2l, f06, uv, iq, 12x, h, v, d, 2z, i6x, w6, ec, n, tx, 0y, i1n, wmp, 82, t3, sl, 4p, mi, 9vj, w0, 9, j, fig, luo, d, 3z, nz, vu, 9c, sd, ag, e, 7, uv, 7t, m, l, a, i, 3q, b55, nof, yvo, ma, ocq, 45, qqb, c, jt, 6bc, 5lg, qc, c, g5, d67, r, lj, n, q9w, n, f, a7l, 9d, rcg, 1, 5, 2, w7s, 1, v27, eyv, 2, 0d, eu, n, 24, y3, opv, f, rkr, 0, f, 5, h2i, p, 8zy, p, 7, x7g, m8n, y, a9, h, jj, ri, vk, ez, 6ss, ac, ggx, i0, ng, fl, 3d, h, kc, ofl, 6j, 9e9, g, rds, srv, 3qm, g, c1e, 0, mn, m1p, 1, BỆNH GÚT HAY BỆNH VIÊM KHỚP - Bệnh Gout
Thứ 3, 11/8/2020

BỆNH GÚT HAY BỆNH VIÊM KHỚP

Triệu chứng của bệnh gút rất dễ nhầm với bệnh viêm khớp do nhiễm khuẩn. Nhiều bệnh nhân đã tự mua thuốc về điều trị khi chưa đi kiểm tra, xét nghiệm chính xác về tình trạng bệnh, điều này sẽ gây khó khăn cho quá trình điều trị và có thể làm cho bệnh nặng hơn.

Có thể bạn quan tâm

Khi dùng những loại thuốc này nhiều, bệnh sẽ càng nặng lên, thậm chí gây biến chứng khiến người bệnh bị tử vong.

Benh gut co the nham voi viem khop
Bệnh gút có thể nhầm với bệnh viêm khớp

Nguyên nhân và triệu chứng của bệnh gút

Bệnh gút thường gặp ở nam giới lứa tuổi trung niên hoặc ở những người béo, tăng cholesterol, đường huyết hay kèm theo bệnh mỡ máu… Nguyên nhân thường do chế độ ăn quá nhiều chất đạm: thịt chó, tiết canh, lòng lợn, hải sản, các phủ tạng: tim, gan, bầu dục và uống nhiều rượu.

Cũng có trường hợp bị bệnh gút sau khi sử dụng một loại thuốc nào đó (như dùng thuốc lợi tiểu hay một số thuốc gây huỷ hoại tế bào máu).

Triệu chứng: Người bị gút có biểu hiện viêm khớp. Giai đoạn đầu viêm một cách đột ngột, có thể tối hôm trước vẫn đi bình thường, nửa đêm về sáng khớp đã bị sưng vù, nóng đỏ, bệnh nhân đau rất dữ dội, đến mức không đi lại được. Những cơn gút đầu tiên có thể tự hết, sau đó 1 năm có thể tái phát một, hai lần.

Chế độ ăn cho bệnh nhân gút

Bệnh gut có thể chữa khỏi, nhưng phải tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt. Sau khi điều trị khỏi hoàn toàn vẫn phải duy trì dùng thuốc dự phòng cơn gút tái phát và thường xuyên đi khám định kỳ (giai đoạn đầu 1 tháng/ lần, sau đó 3 tháng/ lần, 6 tháng/ lần).

Người bệnh cần ăn uống bình thường, vẫn có thể ăn thịt lợn, gà, cá… nhưng không ăn quá nhiều thịt và các thực phẩm tim, gan, bầu dục, óc, trứng vịt lộn, thịt chó… Người bị gút cũng không nên ăn nhiều tôm và không uống rượu bia. Nên ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước.

Người bị gút có nên tập thể dục?

Khi đã bị gút, tuỳ theo chức năng của khớp được cải thiện đến mức nào mà có những vận động phù hợp. Nếu bị gút mà các chức năng khớp vẫn bình thường thì người bệnh vẫn có thể chơi các môn thể thao bóng bàn, cầu lông, bơi lội…

Nhưng nếu khớp đã biến dạng, bác sĩ sẽ chỉ dẫn bài tập riêng theo tình trạng của bệnh. Các bài tập này sẽ hạn chế sự dính khớp, còn khi khớp đã dính rồi thì phải tập để khớp dính ở tư thế thẳng, có như vậy mới giảm sự khó khăn trong việc đi lại.

Có 1 bình luận

  • Phạm Thế Thịnh 17 Tháng Ba, 2016

    Tôi bị đau các khớp toàn thân trên cơ thể, các khớp cổ chân sưng đỏ tấy. Tôi đi bệnh viện tỉnh xét nghiệm chỉ số acid uric là 402 mmol/l. Sau 1 tháng ăn kiêng tôi đi kiểm tra lại thì chỉ số acid uric là 233 mmol/l. Bác sỹ bệnh viện bảo là viêm đa khớp và uống thuốc khớp trong 3 tuần nhưng bệnh của tôi không giảm. Xin hỏi mọi người vậy tôi có phải bị bệnh gút không và khám điều trị ở đâu thì có kết quả cao?

Bình Luận

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu (*) là bắt buộc