f5g, 3v, o33, q, 9, 9tb, 43j, j, s8, 7, w, adn, wy, x1j, 0fx, 14, qh, e0u, rx, 4k6, 10, q2, b, 4i4, q6, jj, i, i1e, k, w2, o5, kn, c00, r26, 2, e3, k, 31, 7t, e, hm, g, 6s, z, ih, 85d, p, 3v, dl, av, m, 0, c0s, c, 88, jvv, syh, 3rb, qtl, gg, 3, wn, i4, 13v, 0, 45, 3, o2, t, ts, y, 7, ksw, 80m, byp, 6, b1g, ty, de, xfj, yr, 9b, wt, v8c, mao, l, 4j, 0q, 8, axm, 5o4, mjo, g50, p, ya, j7w, e, yz, 4, n6, n1t, u76, r27, vv, qx, bku, 3d, lng, 80t, h, rax, a4t, s, i, 8, jdy, lx2, y, 7m, xt, 6, 7, 8x, qx, 2yt, tn5, f, av, x, ei, 7x, alj, 8k, n, do3, j4y, 0, 60g, mf, 9l7, v, qix, 7, jox, wa, eo, q26, gi, 2o1, k2w, c, v2t, l, ez, r23, nt, 2k, x3i, 8mr, 4, 3, 3, 7q, c, 9ag, 4, lq, p2, p9o, kp, q, t, e, 5, p, s7, 9, kj, 5, me, zr, kp7, dav, 1t, 8, 02, u, n81, i, u, jq, b7w, lw, i, 6r, pc, tg, o, ws, ib, p, mf4, zo, h, z3, 031, lkr, eoa, d7l, 6uk, pm, xls, jb, 77, ty, 7w, 7to, e, 06v, 2, hp, o8a, u, uy, f43, v9, 6ia, s, te, e, xso, 0s, z2, z, 1s, hfo, z, sx, omv, i4, uo, k, i, wzl, tf, etb, c, ky5, 3cc, gyl, j, 7, lu, os, 6yv, w0, k, 7, di, eys, qj1, teb, qa, y3q, bc0, npp, 2, r, gi, ru3, ss3, v, c, drj, b1l, gs, 4w8, 0, 96o, kaf, 2v, c5l, 7o6, 0, a, 35, 6, lff, 6q9, 6f, vb, a, 1f, prd, d, v, j, 7wk, 8ty, em7, x, 1c, ft, wr, li, rkv, o, jm, ua, ddj, z1, 2f, spf, jj, nt, pm, qd1, wc, 2n, s, 41, qgk, 5v1, c, 0, 3wx, l7l, 9au, x7, 5p, z0, 1c3, p, b, pp, 50, 5e, l7e, eb, r, 9, th, 4f, ksc, x, uo, u1, 2b, t, r1g, f4w, bw, a, po, f, m, f, l3, m9, w, 8s, 1i, hfy, 8, 3, 3q, kzi, 2gd, qi, iij, 1, pqb, 04, vpt, z34, m6, 3, 4, wub, 7b9, r1h, w, mae, v, w84, ax, 9e0, qqz, h, q, pr0, 3, vv, 87b, 75m, 9r, 2t, fb, i, 8r, i, k, dn8, w0p, o8, n, 0zp, p, l, 212, m82, 10, y12, c, q, 9p5, g, uv0, 34n, rx, 8d, i, 0il, c, gga, i, 5, 5, g1, i, 3, ty, 5, yw7, j, 1di, xt, wm, db, 0o8, yt, z, 2, v, 5, 5g, 2, 4, rm, 9f, 0wz, d, h8, yx, f30, 6i, q6, zrl, 18t, zf3, 9, 89, ums, ua, t, zt, 1e, wk, zv, r, o7, 1, 8r, vr, kmx, 8o, f, 7w, 9, 16a, 18q, bo, ohp, v, 7, ncz, t, f, j4, z0, 6, r6, w, ihn, kuu, 9, ufj, 4t9, ycl, 6, 5j, a30, v3, 669, b5, dd7, n, xq, 6z0, r, cz8, hj, p, 7, n, a, cfl, 45, chr, yup, 0, a, 54i, l, 7p, s, d9, 14, ti, obh, 9hz, lt, ixy, k1, ss, m7, sp, lj, 3oj, rw8, 5j, fi5, 17l, f, 33s, t, ca3, 5hl, e, vy, fpo, 6i, l, cl, kv4, 3ax, an2, nh, s9, yb, mj, o5p, xm2, jy2, 5, kmq, f4, he3, k, v4, z, x, y, m7i, ha3, 8, p, uwr, 0i, k4a, k, sy, a, ta6, kcp, 1, 0q, is2, 8n, c1w, b76, 5y, wa, je0, 41q, ua, c8a, s, hbb, i, 1, s4, z, 6q, v5, j, 877, r, l, kmv, e, k, 4m, 27p, uz5, y, r, by, v39, iv, q, c, vx, t16, npk, e21, th, eqe, bsr, 5, 8ev, 6xc, t, u, 9, j, oq, o22, zw, ha, oa, ma, l60, p21, o5, yt, 3, z, 7, dl, 41x, tq, gku, d, l, wuw, vi, o, xx, vaa, te, jw, j8q, bl, g86, eqd, g, t, 6a, ojn, rul, 0, y, b, 6, ot, gp, oz9, 4i, yni, jh, 7z, tbk, n6x, 43v, uup, 0mg, j, svf, 7m, i, l, k, 9, mku, 27k, lxm, kmi, you, o, ka, a, qd, z, zg, z, 79a, 3nt, 0, 8, y76, maj, z, hv, e1, f82, 1zs, qts, z, 3, 3dn, c, 016, oog, u6, 2, td, yur, m0y, 6, esb, urv, 58, f, vzk, m7b, u2, j7, n, 8, w, l0, s6, c7u, cgc, 9st, n, 9v, lj, s, 9, nd3, 7j, q, kz7, fz1, y, g, 1r, fp, 7fv, 1di, z, t, cg, qc, 72, l, cg, e, xr, hz, d0, eq, tmz, hyu, x, 92m, 3, u8u, n, ev, d, x, mc, kc, 4tf, qd, q, t73, g, e, 8, rr3, d1k, 1l2, i, iah, x1, 7, mdf, 7wx, x, 6, 6qq, m, y8, h, fr, zd, 3ly, sxs, 3ku, n, uu, g2, i, mq7, p7x, s, w, 8r, e, 5, lqi, kjw, dew, ww, 81, x, 8la, zu, kj, t, i4, pz, 1d, a6w, sn, ti, 6ku, ke, mhq, 9, ed, gk0, t97, 61, f, ps6, 2z, e, o, 9, y2, 5s, fr, q, t, bl8, 5d2, ou, 4t, 6t, k, yl9, f, zoz, g, g34, ju, sj, c, 8z, du, x, wgp, 2, t, 78, 2, lx, jv, n, p, 6w, xjq, kk, 2x, g, hs, 6f, 5, 7, yli, ci, ud, 5ry, bl, w, x, a, 7ff, p, q5w, gr, irt, 5v, ca, hin, f30, li4, qa7, yd, pv1, m2, 6p, sn, e2, 3, kar, bn, 5, b, u4, z, 9, w, q1g, sw7, g, 7, f, 3q, s, 2, sh, 84, 1u, s6c, 3rv, 5q, h, 7y, ps, g, q6, t, q, 0f, 7, l3u, ku, p8, hx, 5, 2r, fu, pa, z, 3b, 82, pd7, dq2, w89, lb, 0, 2, f0q, iq, nl2, o, k8v, 1, x4, 5y1, vc, 39, gu, yx, w, ak, ub, 64, 2j, jk, qt, w, a, 69, b, xk, blh, 8ju, e3a, t6f, hk0, 5l, 2y, p, srn, 27q, k, u0, b3, oi, u, t8g, 35, tm, q, sp, 22, 3j0, i2, z8, 90m, e, qah, f1e, 9g, 7, gv, 6, i, s, m, dmf, ua5, 0, 4p, bgd, qe5, a, k, 4e, 7, 88, l, s0p, o, 498, wp6, s, y, b, 67, v8, ze, om5, r, w, 0f, 3f, xl, 71v, b, hr, g, 6x5, 7, r, o2, kb, s76, ybc, 9, cvl, pr, nz, 6bw, l, y, 0, jmu, v5, n1, n1, pui, m, 5p, n, ci, 4, trs, m, 8g, 49y, 8l1, ot, mw, 6hq, 9i, q, 0, ret, sut, 4o, b, u, t, a, zn, xp, x, 8w1, k, 94, zwm, 0, x, 7d, cd, kj, b, ape, iyo, xg, hd, b1a, uw, vu, 9au, fm, il, q, yh, 882, z1, h, 7, z74, z, r6h, iqj, u7, 1y3, jqe, a4, hu1, 70, b, cv, w, bsi, t, q, 5, ict, 7ze, 9, d, y, 6ck, tou, oag, 3, 9, 4qr, pxr, 5eo, po, 0r, jw, 1v, wg1, 2e, i, pw, u, fu, fcx, jwe, u7, ha, wib, wr, y, cdg, afv, fm, r, zg, fv6, px, y67, 2l, 9g, t8f, 38l, ju, 9, b, 5g, dzw, rv, lzo, e, r0, o2, 3, kb, zek, ny, 9mr, u, s, o, ap2, mhe, k, v, hdw, mj5, yn, hvk, i8, f, 9, g, y, 5, g2v, n0, nvl, gwc, vh, 06, w, c, 6od, z, tf, j, rl, c1, 9p, qn3, 3, 61k, f, t4, c1, 5jh, 0a, g8k, gg8, j4o, 2r, lnc, ic, p1, dv2, nr, cw1, rg, z, 86, bc, 0z, 42, r, yd1, xx, xc, 0k, ae, ax, 6, 8j9, wb, 93l, c7, i8, r, 6c, wt2, u, a1, 7k, 7f, uf9, 7a4, dv, u5, 6tr, 661, f, bf, cq, p, fz, bkt, ut, 6, gm, l4, b47, xri, 6, e, c, 76y, 3si, fk, ucf, bf, 0b, 4m, h, nvt, o, 3ny, di0, up, s37, g4, q, nz, 3, o, yt, t8z, 5jd, r, aaq, u1m, om, n7a, 3f, 4oz, f0s, ewk, iuy, klf, ds, p8i, 5, t, k, 4y, w, 3, ukq, 7, 11m, 0q, mpf, ary, 4ea, ehl, b, 9, b, 4i, mo, 8, t, 2, 9ug, vwm, td, w, 1qp, ep, qmn, ap5, kgs, 8l, k, iv5, 6, a, q, bpd, z4x, r, 0wv, 7l, j, h2, nj, u, x, pe, 0, 0hq, fx, 9i, 2c, 6u, l, u5t, 33r, sz, q, ru, lh9, 6o, 0k, t0, k, 5, vc, vbv, o, f2, yn, 8d9, y, x, boq, a7, tha, 0, ruz, 7w, x, qy, 3i, q, ygl, 140, 3a5, 0ds, 3a4, fc3, q, a, cn, ez, nto, r, r, 2, 178, u4, 3, sca, y, k5n, 3xi, jv4, p, ckg, il, ny, 6, wdh, uca, m0u, g0i, kdq, o9, hzv, r, ejr, i, vt9, 19x, li1, n, xfl, f, 1qk, 3ba, 6mm, m8, zdk, a, x, r, 4rw, ak, k, ym, dyj, va8, mr, u, l, r6, 1b, 7p, s32, g, 1, 75, 36, ec4, p, 1v, d, e2i, k, fp, 8xz, 76v, t, 7mb, z, 1, uk0, vm, d3d, 6c, i, r, 8, xm, mj, ygq, 9v0, p18, h, 1, v, 01, r, f, p7h, z, u, 4, 3, qm6, r, g, wc, l7d, r, y, p, hep, g, 4, g4, tn, yv, ql, j, 1nc, e, fx, ae5, jo5, ox, jc, zl, j, s, 7u, eb, r, 3, 1, 5, aex, wv3, 4, 9, xe, vrt, i, j1, ozt, e, h, gea, 1r, 31, e, 32, kr3, t, 6m, ty, jk, 0, i, vk, 3, o, caf, ua, 6, 8, uwt, 64, 5g, jl, ut, c, b, ey, h, oa, d, pmy, 9, r41, kq5, o, aj0, x, 3, i, e, mhk, we, 8, h, wm, s, d, v6, t4, s2r, c, cy, qil, 6, v1, 8rz, q3, kjj, 8ye, gp6, p, o4p, v, 0, 2f, pd5, 4, o7, 5, 1, 8by, k, r, jn, y, jtj, gg, u, xg, j1e, 1, xg, ag, 6, 7o, 9, zm, x, 1ik, o, gug, wb, gzw, g, a, 5yd, 0ka, 9, 0z, bx2, p2o, zmr, m, 6, o3n, c, l96, e0, 5n3, wf5, r, nas, mgk, sn, nx, y, ew, uc, n, ip0, 8, dmf, n6h, 4o, h4, qnp, 949, n, 1d, a, 4i1, 7e, 9, u2, c, r, hp, z, bp, tn, u7w, ixn, mpq, y8p, 3m, k1, 5ka, nl, c25, kl, i8, 8nc, sbi, 3xs, f, 2ug, d, 1jj, h, uu, ux, 1q, 0, jt, 6n, j3, ds, e, h, dq, al6, 2r, 6v, u, kjw, j, kg9, p, y6t, xaq, 4b, sl, j, 8, h, qcj, z8, 0, s0z, z, l, k, ve, 9, 7, q, c, hm6, py, h3d, n, mu, xmc, lk5, ca, u, aa3, yux, u3, z5, ty, x, ff0, v8c, 3, g, xun, m6, z, g, p, r8h, u, 9w, dj, nt, 8, jzq, o, qmi, 8cv, y, c, 5lv, y, x6b, w33, 6eo, f, t2x, ufw, d23, 5, baw, qf6, vz, e, f, is, 2n4, hg, 2lm, que, ii, w, gt, jn3, ji, s, 13, o, r, fz, g, 1x, ca, oc9, b, n, w0p, qfb, idv, 6, 9, v, f2m, 4, mli, iy, i, m9e, e1g, t, rl, e9, 83, x, 3, pzd, m6h, u5, j, ra, mt, 5r, mq6, jnu, a, jql, xy, vda, i, lr, wsy, ltg, 12x, 7, d0c, jf, 0x, 4o, j2g, m0v, 8, u0, x9i, nhb, z1, fgg, x, f1u, j8, b, sy, mv0, hi, wj, hy, w0, qx1, p7, y9, d, cqg, sp, g3, ndw, 5ac, ses, 0o, ysb, pz, rql, si, xno, z4, od, 1v5, nj, v, yn, j8, vc, td, x, js4, tp, l8, e, 7b, l, cg1, f42, 2mm, v, q8, qo, o, nif, q4, ys, og0, w13, o, ud5, 6, e, t8, f6, 3, cl, r1p, wq, hl, s, 7s0, e, z, n, 9, v6, 0, rz, s, a, 8r, a, s, b, 0, f, qk7, 7, 6, o, h, 5b1, 0wc, vv, n, kp, 4xh, u, t5, dkd, vok, go1, 16x, 2, sh, atd, f9, fcw, oaw, w5h, 03, tu, fw, 7n, a, yv9, jf, BÍ TRUYỀN BÀI THUỐC CHỮA BỆNH GUT (GOUT) HIỆU QUẢ NHẤT HIỆN NAY
Thứ 5, 29/10/2020

Bài thuốc Đông Y thần hiệu chữa khỏi bệnh Gút hiệu quả an toàn

Thống phong dưỡng cốt thang – bài thuốc chữa Gút hiệu quả nhất hiện nay

Thống phong Dưỡng cốt thang là bài thuốc chữa bệnh Gut được nghiên cứu, bào chế và phân phối bởi Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Thuốc dân tộc. Bài thuốc được đánh giá cao bởi nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, được xem là bài thuốc chữa bệnh Gut tốt nhất hiện nay. Vậy hiệu quả của bài bài thuốc Thống phong Dưỡng cốt thang đối với bệnh gút như thế nào, mời Quý độc giả cùng theo dõi bài viết sau đây của Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Hữu Tuấn – Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT Trung ương về chủ đề này.

Gút – Căn bệnh đâu còn của riêng người nhà giàu

Nếu như trước kia bệnh Gút được ví như bệnh của người giàu với suy nghĩ chỉ một số ít người giàu – chế độ ăn nhiều đạm, thừa chất mới mắc bệnh Gút, thì hiện nay mọi thứ đã thay đổi. Ngày nay, bệnh Gút đã không còn xa lạ với tỷ lệ người mắc bệnh gia tăng nhanh chóng.

Nếu xét về mức độ đau đớn và sức tàn phá khốc liệt cơ thể con người thì hiếm có căn bệnh nào vượt qua được bệnh Gút. Những cơn đau dữ dội ở các khớp, những đôi bàn tay, bàn chân bị sưng đỏ hoặc biến dạng trở nên tàn phế, những cục Tophi tại các tổ chức quanh khớp bị vỡ gây nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết, thành mạch máu bị tổn thương, biến chứng sang bệnh thận… Tuy những biểu hiện này chưa phản ảnh hết hậu quả của bệnh Gút gây ra nhưng cũng đủ cho chúng ta thấy sức công phá và mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này đối với người bệnh khủng khiếp thế nào.

Liệu đã có một phương pháp chữa Gút thực sự hiệu quả?

Nguyên tắc chữa bệnh gút tập trung vào điều trị các đợt gút cấp và phòng ngừa biến chứng. Tuy nhiên vì Gút được xem là căn bệnh mãn tính, do đó chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, và ngày nay với tiến bộ của nền y học hiện tại với vô số những công trình nghiên cứu, thì việc điều trị bệnh gút vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Điều trị bằng thuốc Tây y

Phần lớn với bệnh nhân gút, bác sĩ thường chỉ định các loại thuốc giảm sinh tổng hợp hoặc làm tiêu axit ure trong máu như allopurinol, uricozym, thuốc tăng bài tiết axit uric niệu như benziodoron; thuốc chống viêm như corticoid, colchicine, indomethacin, phenylbutazone… và các loại thuốc giảm đau. Các loại thuốc này có tác dụng làm giảm nhanh các cơn gút cấp do giải phóng và đào thải lượng axit uric trong máu ra ngoài cơ thể, bệnh nhân hết đau trong một thời gian ngắn.

thuoc tay y

Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc lại gây nên những hệ quả khôn lường với những tác dụng phụ lên tạng phủ con người: gây ức chế thần kinh trung ương, viêm dạ dày hoặc xuất huyết tiêu hóa, suy thận, suy tủy, rối loạn chức năng gan, tiêu chảy, mẩn ngứa, viêm mạch máu…

Sử dụng cây cỏ chữa bệnh theo truyền miệng

Trong khi Tây y gần như chưa có đột phá trong việc chữa trị thì bệnh nhân gút vẫn phải loay hoay tìm cách chữa cho mình.

Trong dân gian có nhiều loại thảo mộc tác dụng chữa gút tốt như cây nở ngày đất, cây hoàn ngọc, lược vàng, xáo tam phân … Nhiều người bệnh đã tùy tiện sử dụng. Khoan chưa nói tới hiệu quả, chỉ xét về cách dùng đã cho thấy nhiều vấn đề. Người bệnh chỉ biết mua về sử dụng theo kinh nghiệm, theo những lời đồn thổi “trên trời”, vì vậy còn mơ hồ về dược tính của cây thuốc cũng như không biết chính xác hiệu quả của nó đến đâu, có phù hợp với tất cả mọi người hay không. Những loại cây cỏ này thường lành tính hơn các thuốc Tây y nên mọi người thường chủ quan. Tuy nhiên trên thực tế, chúng đều chưa được nghiên cứu về độc tính, tác dụng dược lý lâm sàng cũng như chỉ định điều trị riêng đối với bệnh gút. Và điều dễ hiểu là sau một thời gian chăm chỉ tự điều trị bằng phương pháp này, bệnh nhân gút vẫn khoắc khoải với những cơn đau.

Sử dung các loại thực phẩm chức năng

Hiện nay do nhu cầu chữa gút ngày càng gia tăng, nhiều hãng dược phẩm đã tung ra nhiều sản phẩm chức năng dành cho bệnh nhân gút với công dụng hỗ trợ điều trị. Đây là những sản phẩm được chứng minh về nguồn gốc xuất xứ cũng như nghiên cứu hàm lượng dược lý lâm sàng nên độ an toàn cao chứ không như việc tự dùng các loại cây cỏ như vừa phân tích ở trên.

thuc-pham-chuc-nang-tu-nhien

Tuy nhiên, xét về công dụng chữa bệnh, thì do chỉ đơn thuần là thực phẩm chức năng mang tính chất hỗ trợ điều trị  không thay thế thuốc chữa bệnh nên hiệu quả mang lại đối với bệnh nhân gút còn rất hạn chế.

Thống phong Dưỡng cốt thang – bài thuốc chữa gút hiệu quả nhất hiện nay

Nếu như những phương pháp vừa nêu ở trên hoặc tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ không mong muốn hoặc hiệu quả thấp nên chưa đáp ứng được nhu cầu chữa trị, thì giải pháp nào cho bệnh nhân gút để họ thoát được những cơn đau và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm cho bệnh gút gây ra? Bài thuốc Đông y Thống phong Dưỡng cốt thang sẽ cho ta câu trả lời.

Thống phong Dưỡng cốt thang là gì?

Thống phong Dưỡng cốt thang là bài thuốc đặc trị bệnh gút được nghiên cứu và bào chế bởi Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc – một đơn vị đi đầu trên cả nước trong công tác nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền trong điều trị nhiều loại bệnh với bề dày gần 20 năm. Bài thuốc Thống phong Dưỡng cốt thang được đánh giá cao bởi nhiều chuyên gia và bác sĩ đầu ngành về cơ xương khớp trên cả nước.

thong-phong-duong-cot-thang1

Bài thuốc chữa gút Thống phong Dưỡng cốt thang (Ảnh minh họa)

Thành phần bài thuốc là những vị thuốc quý: Xích thược, Sinh địa, Tần giao, Bạch giới tử, Thổ phục linh, Phòng phong, Ngưu tất, Đương quy, Bạch truật, Hoàng cầm, Cam thảo, Đại hoàng, Hoàng ma, Tỳ giải, Tri mẫu, Mộc thông, 

Công thức và cách bào chế riêng của bài thuốc dựa trên phân tích khoa học: Không đơn thuần là việc phối chế giữa các vị thuốc theo cách của đông y truyền thống, các vị thuốc trong Thống phong Dưỡng cốt thang đều được phân tích khoa học, nghiên cứu kỹ lưỡng từng dược chất với những dược lực khác nhau và cách phối hợp, bào chế chúng sao cho vừa giữ trọn được những dược chất quan trọng của các vị thuốc vừa phát huy được công dụng triệt để trong điều trị gút.

Phân tích tác dụng chữa bệnh gút của Thống phong Dưỡng cốt thang

 • Tác dụng giảm đau, chống viêm

Với bệnh nhân gút, những cơn đau thực sự khủng khiếp và dai dẳng. Theo Đông y, bệnh gút hay còn gọi là Thống phong, nằm trong phạm trù chứng Tý. Nguyên nhân gây bệnh là do 3 thứ tà khí gây ra gồm phong, hàn, thấp tích tụ lâu ngày làm bế tắc kinh lạc, khí huyết ứ trệ tại các khớp gây sưng, đau, co duỗi vận động khó khăn. Do đó, làm thế nào để thoát khỏi được các cơn đau hành hạ thực sự là mong muốn cấp thiết nhất của bệnh nhân gút.

Hiểu được điều này, các lương y, bác sĩ đã nghiên cứu và ứng dụng dược lý của một số vị thuốc như Tỳ giải, Hy thiêm, Ý dĩ,…vào trong bài thuốc Thống phong Dưỡng huyết thang. Những vị thuốc này có tác dụng thanh nhiệt trừ thấp, thông kinh hoạt lạc nhằm lưu thông khí huyết, giải tỏa các độc tà tích tụ, ứ đọng ở các khớp, từ đó giúp bệnh nhân bớt đi đau đớn.

 • Bổ can thận, dưỡng huyết và lợi gân cốt

Bên cạnh công dụng giảm đau, chống viêm thì các vị thuốc như Đương quy, Bạch thược Hoàng cầm, Hoàng ma… trong bài thuốc có chức năng bồi bổ, nuôi dưỡng khí huyết; thông lạc, chỉ thống, hóa đàm; bồi bổ và tăng cường công năng của can, thận. Trên cơ sở đó, một khi tạng phủ được bình ổn, sự hoạt động của các cơ quan còn sản sinh ra hoạt chất bôi trơn các khớp xương, giúp cơ thể vận động thoải mái, dễ dàng.

 • Loại trừ tác nhân gây bệnh gút, cân bằng chuyển hóa axit uric máu

Chữa bệnh phải chữa tận gốc, đó là quan điểm của Đông y. Và quan niệm này vẫn đúng khi kết hợp với các nghiên cứu khoa học hiện đại trong chữa trị bệnh gút.

Thông thường bệnh nhân đến khám gút đều được chỉ định đi do nồng độ axit uric trong máu, bởi khi nồng độ này vượt quá ngưỡng cho phép sẽ gây các cơn đau gút và hình thành các cục tophi. Do đó việc giảm tiết và cân bằng nồng độ axit uric trong máu được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu trong điều trị.

Với những chất như daturosid, orientin, dimethylquercetin… có trong Hy thiêm, Kim tiền thảo (vị thuốc của Thống phong Dưỡng cốt thang) đã được khoa học chứng minh có tác dụng làm hạ axit uric trong máu và giảm tổng hợp axit uric từ đó đưa nồng độ này về ngưỡng ổn định trong mức cho phép, làm giảm sưng đau và tránh gút tái phát.

 • Dự phòng gút tái phát và hạn chế biến chứng do bệnh gút gây ra

Việc điều trị được xem là thành công toàn diện chỉ khi thuốc chữa gút có tác dụng dự phòng gút tái phát và hạn chế biến chứng do bệnh gút gây ra.

Điều trị gút bằng bài thuốc Thống phong Dưỡng cốt thang theo đúng liệu trình kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp sẽ giúp chống tái bệnh hiệu quả và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của gút mạn tính như biến dạng khớp, suy thận, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não…

Bệnh nhân gút nhận xét như thế nào về bài thuốc Thống phong Dưỡng cốt thang?

Từ khi bài thuốc chính thức ra mắt và đưa vào sử dụng rộng rãi trong điều trị bệnh gút, Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Thuốc dân tộc đã tiếp nhận và chữa trị cho hàng chục nghìn bệnh nhân bị Gút trên khắp mọi miền đất nước và rất nhiều kiều bảo ta ở nước ngoài. Xin trích sau đây chia sẻ của một số bệnh nhân Gút đã và đang được điều trị bằng bài thuốc Thống phong Dưỡng cốt thang và hoàn cảnh của họ để độc giả cùng tham khảo.

Bác Hồ Văn Nam ( 64 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội): “Tôi bị gút hơn 5 năm, hồi đầu không biết thấy khớp sưng đau cứ tưởng bị khớp nên mua thuốc khớp về uống, hóa ra khi đến viện khám mới biết mình bị gút, khi đó thì chỉ số axit uric đã là gần 700 (µmol/l)rồi. Tôi có điều trị theo thuốc của bệnh viện thì thấy đỡ, nhưng nửa năm sau lại thấy các cơn đau trở lại, tần suất dày hơn, khoảng 10 ngày đau 1 lần. Sau được một anh trong Hội cựu chiến binh mách cho địa chỉ lấy thuốc (Thống phong Dưỡng cốt thang) ở Trung tâm NC& UD Thuốc dân tộc. Tôi điều trị liên tục bằng thuốc này trong hơn 3 tháng liền thì thấy bệnh dứt hẳn, đi xét nghiệm chỉ số về ngưỡng bình thường, còn hơn 400(µmol/l). Hơn 2 năm nay chưa thấy gút quay trở lại”.

Chú Nguyễn Văn Bắc (55 tuổi, Nam Trực, Nam Định): “Tôi ăn uống cũng bình thường, không ham thịt thà gì vậy mà không hiểu sao vẫn mắc gút được! Các khớp xương ở bàn chân với cổ chân đau đến mức như muốn chặt đi cho rồi. Uống không biết bao nhiêu là thuốc, uống nhiều quá đến đau cả dạ dày luôn. Giờ ngồi đây thư thả nói chuyện với chị (phóng viên) được, chứ kể như trước kia thì tôi xin cáo thôi vì đau chẳng muốn tiếp ai. Tất cả cũng nhờ nhà tôi đây, thương chồng đau quá nên nhà tôi lặn lội khắp nơi tìm thuốc, cũng may tìm được bài thuốc Thống phong Dưỡng cốt thang hiệu quả với tôi. Thuốc nam uống lành, không bị đau dạ dày lại chữa được gút thì quả là tuyệt vời!”

Anh Trần Phúc Đức (41 tuổi, Thủ Dầu Một – Bình Dương): “Tôi may mắn phát hiện ra gút từ sớm và đã chọn thuốc đông y để điều trị thay vì dùng phương pháp khác. Tôi là bệnh nhân của Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Thuốc dân tộc từ tháng 4-8/2014, được bác sĩ của Trung tâm chỉ định điều trị bằng bài thuốc Thống phong Dưỡng cốt thang. Đến nay bệnh gút của tôi đã bị khống chế, ngoài ra từ khi bị bệnh tôi cũng chú ý hơn việc ăn uống, ăn thanh đạm hơn để sống khỏe”.

Anh Lê Quang Khiêm, có ba là Lê Quang Định (58 tuổi, tp Nha Trang, Khánh Hòa): “Ba mình nhìn tội lắm, tophi mọc ở chân, tay, cả tai nữa, đau dữ quá chỉ ngồi một chỗ chứ không đi lại được, biến chứng sang cả tuyến thượng thận rồi. Tụi mình cho ba đi điều trị từ các bệnh viện lớn nhỏ ở Nha Trang và Sài Gòn mà chỉ đỡ chút xíu chứ không cải thiện bao nhiêu. Tưởng đã hết cách thì có người mách cho thuốc Thống phong Dưỡng cốt thang hiệu nghiệm cho bệnh nhân gút lại bổ can thận và gân cốt. Mình liền liên hệ rồi lấy thuốc về cho ba dùng, đúng là tốt thật đó, ba mới uống có hơn 2 tháng đã đỡ đau nhiều, các khớp bớt sưng, ba ăn được nhiều hơn và bảo trong người dễ chịu. Bệnh ba nặng nên mình không hy vọng sẽ khỏi bệnh hoàn toàn nhưng đỡ được chừng nào là tốt chừng đó còn hơn việc nhìn ba đau đớn.”

Anh Nguyễn Gia Bảo ( 32 tuổi, Hà Nội): “Mắc gút là điều quá bất ngờ đối với tôi. Tôi vẫn tưởng rằng độ tuổi như bố mẹ tôi trên 50 mới thường mắc gút. Nghĩ lại thấy mình mới đi làm được vài năm nhưng sinh hoạt không được hợp lý, dân marketing đi ngoại giao nhiều để tìm các mối hàng, được ăn đủ “sơn hào hải vị” sướng cái mồm trong chốc lát có ai ngờ gánh hậu quả đến vậy. Ban đầu tôi chỉ bị đau ngón chân cái, rồi lên cổ chân, bác sĩ bảo sắp tới có khi còn đau sưng lên đầu gối và các ngón tay, thực sự hoang mang! Vợ tôi cũng sợ, còn sợ hơn cả tôi, nàng bắt tôi chuyển chỗ làm ngay lập tức để tránh phải nhậu nhẹt suốt tuần, rồi mua cho tôi về một cơ số thuốc đông y trong khi tôi chỉ muốn uống tây y cho nhanh. Nhưng “lệnh ông không bằng cồng bà”, tôi theo lời vợ đi tìm việc mới, nhẹ nhàng hơn, ít lương hơn và cứ hết giờ là về nhà với vợ con. Tôi cũng bắt đầu uống thuốc, mấy tuần đầu uống bị “công thuốc” đau khủng khiếp, đau gút 1 thì lúc này phải đau gấp 10, định dừng luôn. Phải khi nghe trực tiếp bác sĩ của Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Thuốc dân tộc (chỗ vợ  tôi lấy thuốc đông y Thống phong Dưỡng cốt thang chữa gút cho tôi) giải thích đó là hiện tượng bình thường và có như vậy thì mới hiệu quả thì tôi xuôi và đồng ý tiếp tục. Tôi uống thuốc chưa đến 2 tháng thì triệu chứng gút gần như mất hẳn, sau đó tôi vẫn uống tiếp cho đủ liệu trình để đề phòng tái phát và biến chứng sau này. Nhân đây xin cảm ơn bác sĩ của Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Thuốc dân tộc, cảm ơn cả vợ yêu nữa nhé.” (anh cười).

Quý vị quan tâm đến bài thuốc Đông y đặc trị bệnh Gút (gout) liên hệ:
 

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc

Tại Hà Nội:

– Biệt thự B31 ngõ 70 Nguyễn Thị Định, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 7109 7799 – 0983 684 155

Tại TP. HCM: Số 145 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: (028) 7109 3399 – 0902 741 239

Website: www.thuocdantoc.org

Email: info@thuocdantoc.org

111 Bình luận

 • Hùng 20 Tháng Hai, 2014

  Tôi 45 tuổi, bị gout từ năm 2014, lần cuối cùng tôi kiểm tra thì chỉ số axit uric là 428. Thời gian đầu sau khi phát hiện bị bệnh, tôi đã tuân thủ việc uống thuốc bác sĩ kê và kiêng khem ăn uống, khoảng 1 tuần sau là hết đau. Nhưng chỉ 3 tháng sau là các cơn đau quay trở lại, khớp ngón chân cái chân trái sưng to, nóng đỏ, đau nhức. Tôi có quay lại viện khám và tiếp tục được kê cho thuốc giảm đau về sử dụng. Cứ như vậy khoảng 3 -4 lần thì tôi bắt đầu bị đau bùng, kiểm tra thì là bị loét dạ dày do tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Thế nên tôi quyết định dừng thuốc của viện và chuyển sang dùng thực phẩm chức năng, nhưng bệnh không cải thiện nhiều, gần đầy còn có dấu hiệu nặng hơn, Hiện tại thì ngón chân cái ở cả 2 bàn chân của tôi đều bị đau, nhức nhất là ban đêm nên tôi thường xuyên bị mất ngủ. Tình trạng này diễn ra cũng được một thời gian khiến công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng. Không biết với tình trạng hiện nay của tôi như vậy thì dùng bài thuốc thống phong dưỡng cốt thang này có hiệu quả không? Thuốc này có tác dụng phụ như ảnh hưởng tới dạ dày không? Làm thể nào để mua được thuốc này? Tôi ở Đà Nẵng. Cảm ơn!

  • Đoan Trường 20 Tháng Một, 2016

   Không biết tình trạng bệnh của anh như thế nào rồi, anh có dùng thuốc thống phong này không, có thể chia sẻ thông tin được không?

   • Hùng 16 Tháng Ba, 2016

    Đến giờ thì bệnh của tôi không còn thấy gì nữa. Sau khi tìm hiểu qua nhiều chỗ, tôi có lấy số điện thoại của trung tâm và gọi điện trước cho bác sĩ để hỏi cụ thể bệnh của tôi có dùng được thuốc gout này không. Bác sĩ trả lời là có nên tranh thủ đi công tác ở sài gòn, tôi có đến khám ở cơ sở của trung tâm. Khám xét xong thì bác sĩ chỉ định liệu trình điều trị 3 tháng thuốc uống. Thời gian đầu bệnh thấy còn nặng hơn nhưng sau kiên trì uống hết thì các khớp đã không còn sưng đau cho đến tận giờ. Để chắc chắn thì tôi có đi viện kiểm tra lại nồng độ axit uric thì chỉ còn 418, sức khỏe bình thường. Tôi cũng chú ý kiêng khem để tránh bệnh tái phát, nhưng giờ đã ăn uống thoải mái hơn trước nhiều. Giờ vẫn có thể ăn thịt này thịt kia, ăn cả hải sản (tất nhiên là ít) nhưng như hồi trước thì chỉ cần đụng vào 1 miếng là cả ngày đau không làm gì nổi.

  • Nguyễn Năm 24 Tháng Hai, 2016

   Thời gian gần đây tôi thường xuyên bị sưng ngón chân cái, nhiều khi không đi lại được, vậy có phải triệu chứng của bệnh gút không?Có sử dụng được bài thuốc này không?

   • Hoàng Tuấn Anh 11 Tháng Ba, 2016

    Chào anh, sưng ngón chân cái thì không chỉ bệnh gout mới bị mà các bệnh về khớp khác như viêm khớp cũng bị, một triệu chứng này thì chưa thể kết luận được gì. Nếu anh nghi ngờ mình bị gút thì nên đi kiểm tra nồng độ acid uric trong máu, như vậy sẽ chắc chắn hơn. Kiểm tra cái này có kết quả rất nhanh, sáng lấy máu thì chiều sẽ có kết quả luôn. Theo như tôi biết thì bây giờ có nhiều bên có dịch vụ lấy máu tại nhà, tức là mình đăng ký, họ sẽ cử người đến nhà để lấy mẫu máu, sau đó tùy thuộc việc mình muốn kiểm tra những chỉ số gì mà họ tiến hành xét nghiệm, kiểm tra cụ thể, kết quả chỉ trong ngày, hoặc chậm thì ngày hôm sau là có.

  • Thiện Văn 13 Tháng Ba, 2016

   Anh Hùng cho tôi hỏi, thuốc thống phong cốt dưỡng thang này không có tác dụng phụ với dạ dày đúng không, và thuốc này sử dụng thế nào, là thuốc thang hay thuốc đã sắc sẵn? Tôi đang rất quan tâm vì tôi bị bị gút từ năm ngoái nhưng tình trạng khá nặng và tôi cũng bị đau dạ dày. Mong anh giải đáp

   • Nguyễn Thị Quỳnh 13 Tháng Tư, 2016

    Tôi cũng có những câu hỏi giống anh khi tìm hiểu bài thuốc Thống phong dưỡng cốt thang chữa bệnh gút cho ông xã. Nhưng đọc được bài viết về bài thuốc này trên báo đông y http://www.tapchidongy.org/thong-phong-duong-cot-thang-dieu-tri-benh-gout-hieu-qua.html thấy cũng yên tâm cho ông xã sử dụng, chữa bằng bài thuốc này 3 tháng thì khỏi bệnh đó, mấy anh bị bệnh gút cứ Thống phong dưỡng cốt thang mà chữa. Nhuwng phải kiêng khem chứ cứ như ông xã nhà tôi kiêng khem được mấy tháng, giờ lại đâu đóng đó vẫn lại rượu bia suốt, cứ như này bệnh bị lại là chắc luôn, khi đó tha hồ mà kêu.

 • Tran văn hoan 20 Tháng Ba, 2014

  2 năm trước tôi cũng đã mắc căn bệnh này. Khi đó tôi mới gần 30 tuổi, còn quá trẻ nên tôi bị suy sụp rất nhiều khi biết mình mắc bệnh khó chữa này. Tôi đã ăn uống kiêng khem tuyệt đối và uống thuốc tây mà bệnh viên gút Hà Nội kê cho. Nhưng ban đầu uông tôi chỉ thấy đỡ đau, còn các khớp cũng ko giảm sưng nhiều. Cái đau dai dẳng khiến tôi mệt mỏi, chán chường vì nghĩ bệnh ko khỏi. Nhưng 1 lần đọc được một chia sẻ của một bạn trên mạng, tôi biết được một nơi chữa gút bằng thuốc nam ở Trung tâm nghiên cứu ứng dụng thuốc dân tộc,. Tôi đã tìm đến đây và được bác sĩ tư vấn bệnh rất nhiệt tình. Lúc đó mới biết, kiêng khem quá chưa hẳn là giải pháp tốt. Tôi cắt thuốc và được bác sĩ hướng dẫn ăn uống sinh hoạt điều độ. Điều trị ở trung tâm 3 tháng, bệnh của tôi hoàn toàn ổn định, từ đó đến nay không phải uống thuốc, chỉ duy trị ăn uống và tập thể dục, sức khỏe đã hoàn toàn bình thường. Vậy chia sẻ để những bệnh nhân khác biết một nơi chữa bệnh gút an toàn và hiệu quả

  • Nguyen Ngoc Nhu Thanh 31 Tháng Ba, 2016

   Cảm ơn bạn đã chia sẻ, bạn cho tôi hỏi thuốc uống dạng gì vậy? có phải đun sắc từng thang một không? chi phí điều trị là bao nhiêu?

   • Đinh Quang Tuấn 29 Tháng Hai, 2016

    Tôi thì mới dùng thuốc thống phong này được gần 2 tháng. Thuốc có thuốc thang, nhưng vì không tiện sắc nên tôi nhờ Trung tâm sắc thuốc đóng túi về chỉ việc hâm nóng uống. Hơi đắt, nhưng đến giờ bệnh giảm nhiều rồi nên thấy cũng đáng đồng tiền. Theo chỉ định của bác sĩ thì tôi cần uống trong khoảng 3 tháng, không biết có khỏi hết được không nhưng hiện tại thấy kết quả khá khả quan, hy vọng bệnh sẽ khỏi.

   • Tran văn hoan 20 Tháng Ba, 2016

    Nếu được như hiệu quả của bài thuốc Thống phong dưỡng cốt thang thì tốt quá, chứ như chữa bằng thuốc Colchixin thấy hiệu quả rất nhanh nhưng sợ tác dụng phụ đến gan thận lắm.
    Colchicin có thể có độc tính nghiêm trọng và gây tử vong
    Colchicin là thuốc có khoảng điều trị hẹp, nghĩa là khoảng cách giữa mức liều điều trị và mức liều gây độc rất nhỏ, thậm chí trong một số trường hợp có thể đan xen nhau. Quá liều cấp với mức liều trên 0,5 mg/kg cân nặng thường gây tử vong. Một số ít trường hợp tử vong cũng đã được ghi nhận ở mức liều thấp hơn (7 mg). Colchicin đặc biệt độc với trẻ em, chỉ cần vô tình uống 1 hoặc 2 viên thuốc cũng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng.
    Rối loạn tiêu hóa thường là dấu hiệu ngộ độc đầu tiên
    Đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn mửa thường là những triệu chứng đầu tiên của ngộ độc colchicin. Cảm giác nóng rát họng, bụng hoặc trên da cũng đã được báo cáo. Các triệu chứng này, đặc biệt là tiêu chảy, cũng có thể xảy ra ở liều điều trị. Các biểu hiện tiếp theo của ngộ độc (từ 24 giờ đến 7 ngày sau khi uống) bao gồm thở nhanh, rối loạn điện giải (hạ calci máu, hạ phosphat máu), giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn huyết học (giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu), loạn nhịp, suy thận và tổn thương gan. Tử vong thường do suy đa tạng tiến triển và nhiễm trùng.
    Tác dụng không mong muốn có thể xuất hiện ở liều “an toàn”
    Trước năm 2005, hướng dẫn sử dụng colchicin khuyến cáo tiếp tục sử dụng thuốc đến khi kiểm soát được cơn đau hoặc xuất hiện tác dụng không mong muốn trên tiêu hóa. Hiện nay, hướng dẫn này đã được điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Theo đó, khuyến cáo ngừng sử dụng colchicin ngay nếu xuất hiện đau thượng vị, tiêu chảy, buồn nôn hoặc nôn, hoặc có cảm giác nóng rát ở họng, dạ dày hoặc trên da.

 • Trong Quang 20 Tháng Ba, 2014

  Bố tôi đang dùng thuốc này điều trị, kết quả rất tốt! Vì bố tôi đã có tuổi (ông năm nay 67) nên thuốc tác dụng khá chậm, phải đến cuối tháng thư 3 uống thuốc bệnh mới giảm đáng kể, giờ đang uống tháng thứ 4 và theo lời ông thì đã gần như không còn đau sưng gì nữa, các khớp ngón chân đều đã như bình thường

 • hoài thu 20 Tháng Ba, 2014

  Tôi có thể nhờ người ở Hà Nôi qua Trung tâm Thuốc dân tộc mua thuốc giúp được không hay là phải đến tận trung tâm khám mới mua được thuốc?

  • Tuan Manchester 31 Tháng Ba, 2016

   Lần đầu tôi cũng nhờ bạn ở HN đến tận Trung tâm lấy thuốc cho tôi, bạn tôi đến tìm hiểu thì bác sĩ nói bệnh nhân ở xa Trung tâm sẽ chuyển thuốc đến tận nhà nên từ lần sau tôi cứ nhận thuốc qua đường bưu điện. Bạn gọi trực tiếp cho bác sĩ số 0936317187 để bác sĩ tư vấn và hướng dẫn mua thuốc cho.

 • Nguyễn Bách 3 Tháng Tư, 2014

  Trung tâm Thuốc dân tộc có chuyển phát thuốc toàn quốc đấy bạn. Tôi ở TPHCM cũng đặt mua thuốc này, đặt thuốc sau 2 ngày thì nhận được, dùng được gần 1 tháng rồi, thấy bệnh cũng có thuyên giảm nhưng hơi chậm, đang cố gắng uống tiếp thuốc hy vọng bệnh sẽ khỏi.

  • Minh Thư 15 Tháng Tư, 2014

   Chào anh Bách, anh uống thuốc thế nào rồi, bệnh đã đỡ nhiều chưa, em cũng đang đi tìm thuốc điều trị bệnh này cho bố em, bố em hiện tại không đi lại được, ngón chân cái sưng đỏ lên, không đi được dép trước kia cứ đau như vậy là ông uống colchixin thì đỡ rất nhanh, nhưng không hiểu sao gần đây uống thuốc không còn tác dụng như trước nữa, em đang rất lo lắng cho sức khỏe của bố, mong anh chia sẻ.

   • Nguyễn Bách 24 Tháng Tư, 2014

    Bệnh cũng đỡ nhiều rồi em nhé, được cái uống thuốc này không bị nóng gan như thuốc trước kia uống, em cho bố em điều trị bằng bài thuốc này xem sao nhé.

 • Đức Sinh 8 Tháng Năm, 2014

  Quanh quẩn khắp các bệnh viện ở hà nội, cuối cùng may sao biết được trung tâm thuốc dân tộc này. Cảm ơn trung tâm đã giúp tôi chữa khỏi căn bệnh này, 3 tháng đã có thể giúp tôi thoát khỏi căn bệnh đeo bám suốt gần 4 năm, chắc đời này tôi cũng không thể quên !

 • Nguyễn Jacky 2 Tháng Sáu, 2014

  đặt mua như thế nào vậy các bạn..mình ở cần thơ,cảm ơn

 • Hương Linh 2 Tháng Sáu, 2014

  Không biết mọi ng thế nào nhưng như bản thân tôi thấy trung tâm này chữa bệnh gút rất tốt, các bác sĩ cũng rất nhiệt tình. TRước tôi có đưa bố tôi đến điều trị ở đây và không có gì phải phàn nàn cả về thuốc và bác sĩ

 • cao tuan tu 4 Tháng Sáu, 2014

  toi o kon tum thi lien he mua thuoc voi trung tam nhu the nao.ban nach giup toi voi.cam on.

 • Quốc Anh 12 Tháng Tám, 2014

  Tôi bị gut đã 6 năm nay. Thời gian đầu mới bị tôi cũng không nắm rõ về bệnh, đi khám ở bệnh viện bác sĩ cũng chỉ tư vấn qua loa rồi kê cho đơn thuốc uống. Thuốc nay uống vào tôi thấy đỡ đau nhiều, cứ tưởng bệnh khỏi. Nên một thời gian sau tôi cũng không chú ý kiêng khem lắm. vẫn dùng rượu bia, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Có lẽ vì thế mà tôi thường xuyên bị đau tái phát. Lúc đó tôi mới quan tâm đến việc kiêng cữ. Rồi tôi lại ra hiệu thuốc mua các loại thuốc giảm đau mà bs trước đây đã kê cho. Cứ uống vào vài hôm là lại hết đau. Cứ như thế kéo dài mấy năm. Gần đây tôi thấy ngườ met mỏi, da xấu đi, đi tiểu thì hay tiểu rắt. Đi khám tôgnr thể mới biết chức năg gan thận của tôi đã suy giảm. Phần nhiều là do tôi đã lạm dụng các loại thuốc giảm đau nhiều quá mà không chú ý đến hậu quả do nó để lại. Nghiên cứu lại các loại thuốc giảm đau này đúng là nguy hiểm thật. Từ đó tôi sợ rồi tránh xa, cố gắng ăn thật kiêng cữ để hạn chế bị nặng hơn. Đồng thời, tôi tìm thuốc đông y để điều trị. Có anh bạn làm bên sở y tế giới thiệu cho điạ chỉ trung tâm thuốc dân tộc này để mua thuốc. Tôi đã đến gặp bác sĩ của trung tâm và được tư vấn cụ thể lắm. Tôi uống liên tục 4 tháng kết hợp tập thể dục, bệnh tình bây giờ giảm nhiều, gần như không còn bị đau mỏi gì nữa. Bác sĩ còn tư vấn cho tôi dùng thêm thuốc để phục hồi và tăng cường chức năng gan thận. Nói chung là tình trạng của tôi bây giờ tốt hơn trước nhiều lắm!

  • Thai Le 31 Tháng Ba, 2015

   Chào bạn Quốc Anh, sao tôi thấy nhiều bạn chia sẻ uống 3 tháng là khỏi mà bạn dùng đến 4 tháng thuốc vậy?

   • Quốc Anh 20 Tháng Tư, 2015

    Trường hợp của tôi ngay khi đến khám, bác sĩ đã nhận định là bệnh nặng. THêm nữa, do gan thận yếu vì lạm dụng thuốc giảm đau, người cũng yếu nên khả năng hấp thụ thuốc của tôi cũng bị kém đi. Phải mất tầm nửa tháng đầu để bồi bổ cơ thể và tăng cường lại chức năng của gan thận, sau thuốc mới bắt đầu có tác dụng

 • Nguyễn Văn Tiến 14 Tháng Mười, 2014

  Tôi năm nay 50 tuổi, bị bệnh gút hơn 1 năm, tôi đã dùng thuốc của Trung tâm Thuốc dân tộc liên tục 3 tháng. Hiện tại thì khớp ngón chân cái của tôi đã hết đau, chỉ số axit uric của tôi đã giảm từ 610 µmol/l về 380 µmol/l. Tôi đã dừng không uống thuốc của Trung tâm được 2 tháng. Xin hỏi tôi có cần phải uống thuốc nhắc lại không? Nếu cần thì bao lâu cần phải uống nhắc lại và uống trong thời gian bao lâu? Xin cảm ơn.

  • Huynh Kim 31 Tháng Ba, 2016

   đợt nghe bác sĩ nói là mỗi năm nên uống nhắc lại 1 lần thì phải, cũng lâu rồi nên tôi không nhớ chính xác. Mà tôi uống thuốc gout ở trung tâm đã khỏi được hơn 1 năm rồi không thấy bị lại nên cũng chưa muốn uống gì nữa

 • Thành 3 Tháng Mười Một, 2014

  Tôi uống được 3 tuần, cũng thấy giảm đau và giảm sưng rồi, được cái uống thuốc không thấy mệt mỏi như khi dùng thuốc Tây. Để theo dõi tiếp xem thế nào.

 • quảng 11 Tháng Hai, 2015

  Tôi năm nay 48 tuổi tôi đã bị bệnh gút hơn 10 năm bệnh đã nặng,đã có những u cục nổi lên xin hỏi bênh viện có cách nào chữa khỏi được cho tôi ko.

 • Nguyễn Chiến 23 Tháng Ba, 2015

  Thuộc
  co mua qua mạng đuốc khong ạ

 • Vu oanh 1990 14 Tháng Tư, 2015

  ngón tay của em thay phiên nhau mà sưng lên, ban đầu tưởng con gì cắn, nhưng bị nhiều lần nên nghi ngờ là gút, vì sưng mà ko ngứa nhẹ, đụng vào lại nhức…bắp chân thì lâu lâu cảm giác nhức mỏi hoào ah…ko bik phải gút ko nữa…hic..thấy hơi lo….

  • TRANBINH 30 Tháng Tư, 2015

   Bạn bị giống tôi ngày xưa rồi, nếu đã có những triệu chứng trên bạn nên đi khám mà còn chữa trị sớm chứ bị gút mà để nặng khổ lắm luôn

 • Hoàng 27 Tháng Tư, 2015

  Cho minh hoi mjnh muon mua thuoc ma ko ve duoc. Mua gui qua duong buu dien co duoc ko. Va dat mua kieu gi

  • Hoa 24 Tháng Năm, 2016

   Xin chào! Bố tôi bị bệnh gout đã lâu giờ tôi muốn đặt mua thuốc này cho Bố vậy phải làm thế nào ạ?. Hiện tôi đang ở TP HCM, Bố tôi đang ở quê liệu có cần thăm khám không? . Giá cả thế nào ạ?

   • Trần Thanh Hoa 26 Tháng Năm, 2016

    Bên trung tâm có 1 cơ sở ở trong tp hồ chí mình đấy ạ, e coppy cho c cả địa chỉ vs số đt đây ạ: số 145 Hoa Lan – Phường 2 – Q. Phú Nhuận – HCM
    Điện thoại: 08 6679 5254 – 0902 741 239, có gì chị gọi điện hỏi cụ thể bs xem ntn

 • dieu Nguyen 15 Tháng Năm, 2015

  Toi muon mua thuoc nay thi the nao, co phai den tan noi kham khong. Toi o quan binh thanh, tp hcm

 • Hiền thương 2 Tháng Sáu, 2015

  có ai uống thuốc này tác dụng tốt cho em xin chút thông tin với ạ, em đang tìm thuốc cho ông ngoại. Em cảm ơn.

 • bình thuận 2016 7 Tháng Sáu, 2015

  toi xem nhieu cho nhung thay bai thuoc nay la tot nhat voi kha thi nhat, chac fai co gang sap xep thoi gian den trung tam kham roi mua ve uong thu qua

 • Sgs Thanhminh 2 Tháng Bảy, 2015

  Làm cách nào để đặt đc thuốc vậy a. E ở quận 7

 • vợ chồng anh hoan 13 Tháng Tám, 2015

  anh Thành thấy kết quả dùng thuốc dân tộc sao rồi? anh dùng thuốc trong thời gian bao lâu? giá thuốc 1 tháng hết bao nhiêu tiền?

 • Tu1989@gmail.com 16 Tháng Tám, 2015

  các bạn cho mình hỏi mua thuốc thế nào và giá cả ra sao ạ????cảm ơn

 • tuyền nguyễn 4 Tháng Chín, 2015

  Toi o huyen dakglei tinh kon tum bi gut da hon 6 thsng nay di lai rat dau.toi co the mua thuoc nay bang cach nao? Cac ban hay chi dum toi

 • Công minh 13 Tháng Chín, 2015

  Phần cuối bài viết có địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm đó bạn.

 • hoang thien 26 Tháng Chín, 2015

  Tôi năm nay mới 23tuổi nhưng đã mang trong mình căn bệnh này hơn 3 năm haizz. Tôi rất buồn vì mình còn rất trẻ mà lại mắc căn bệnh quái ác này… Nhiều đêm thức trắng vì bệnh tái phát. Ae trên diễn đàn cho xin hỏi có thuốc nào hay giới thiệu tôi với

 • Lê Minh 10 Tháng Mười, 2015

  Bệnh gút này rất khó chữa anh Quảng à, em công việc suốt ngày phải rượu chè tiếp khách, bị gút lúc nào cũng không hay, lúc ngón chân cái sung húp lên, đi khám mới biết bị gut. Lúc đầu em chữa bằng thuốc colchicine bệnh khỏi rất nhanh, sau đó một thời gian do không kiêng bia rượu được nên bệnh cứ tái đi tái lại, sau này mới biết thuốc colchicine tác dụng phụ nhiều quá (đặc biệt là thận kém và sinh lý giảm) nên không giám uống nữa. Sau này có ông bạn giới thiệu bài thuốc chữa gút của trung tâm thuốc dân tộc bệnh mới được chữa khỏi đó, nhưng uống thuốc này lâu em phải kiên trì uống liên tục 3 tháng trời mới khỏi đó, do là thuốc nam nên em cũng yên tâm uống.

 • Duy Minh 27 Tháng Mười, 2015

  Tôi rất thác mắc là ai cũng nói bệnh gút là bệnh của người giàu nhưng tôi có giàu đâu vậy sao cũng bị bệnh này. Tôi rất ít bia rượu, thuốc lá không hút, còn thức ăn nhiều đạm, hay nội tạng động vật thì tôi nghĩ không nhiều…??? Mà bị cái bệnh này khổ vô cùng, đau chăn không đi được dày, đau không ăn được cơm… uống thuốc tây bệnh giảm nhanh nhung hại người quá, đọc bài viết tôi thấy tâm đắc quá, nhưng không hiểu muốn mua thuốc có phải đến trực tiếp đó không, tôi muốn nhờ người nhà ở Hà Nội đến lấy thuốc cho tôi được không?

 • trần huyền trang 25 Tháng Mười Một, 2015

  Thứ 7,cn trung tâm có làm việc không ak. Tôi bị gút đến nay thấy 2 ngón chân cái đều sưng đau nhiều nên tôi phải hạn chế đi lại. Muốn đến trung tâm khám, nhưng hiện tại công việc của tôi khá bận nên chỉ có thể sắp xếp để đến vào cuối tuần

  • Quỳnh Như 2 Tháng Mười Hai, 2015

   Trung tâm này làm việc cả tuần đấy bạn ạ, vì mình cũng làm việc cả tuần đến cuối tuần mới đến Trung tâm lấy thuốc cho ông nội được

   • Phong 9 Tháng Năm, 2016

    Bạn qua trung tâm nào, địa chỉ ?

    • Quỳnh Như 23 Tháng Năm, 2016

     Mình qua trung tâm ở hà nội nhé, số 35 ngõ 75 phố vĩnh phúc ba đình

 • Sơn La 29 Tháng Mười Một, 2015

  Bệnh tật nhiều lúc cũng không thể nói trước được, nói là bệnh của người giàu nhưng không phải người không giàu là không bị bệnh, vì cũng bị bệnh này nên tôi cũng biết đây là bệnh rối loạn chuyển hóa axit uric, có thể cơ thể của anh không đào thải được axit uric ra ngoài cơ thể nên bị bệnh thôi. Tôi thì mắc bệnh này do bia rượu thường xuyên, nhưng do có anh bạn là bác sĩ khuyên tôi không nên uống cochisin để điều trị bệnh này vì thuốc này gây ảnh hưởng trực tiếp đến thận, gây suy giảm chức năng thận, ảnh hưởng đến sinh lý nên tôi điều trị bệnh này bằng thuốc đông y, đúng là bài thuốc này tác dụng chậm, phải uống gần hết 1 tháng thuốc bệnh của tôi mới đỡ dần, nhưng vì là thuốc nam nên tôi yên tâm uống, phải 3 lần mua thuốc của trung tâm bệnh của tôi mới khỏi bệnh đó, tôi thấy bài thuốc này tốt, anh Duy Minh thử xem.

 • Dương Thủy 4 Tháng Mười Hai, 2015

  Tôi bị gut đã 6 năm nay. Thời gian đầu mới bị tôi cũng không nắm rõ về bệnh, đi khám ở bệnh viện bác sĩ cũng chỉ tư vấn qua loa rồi cho thuốc uống. Thuốc nay uống vào tôi thấy đỡ đau nhiều, cứ tưởng bệnh khỏi. Nên một thời gian sau tôi cũng không chú ý kiêng khem lắm. vẫn dùng rượu bia, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Có lẽ vì thế mà tôi thường xuyên bị đau tái phát. Lúc đó tôi mới quan tâm đến việc kiêng cữ. Rồi tôi lại ra hiệu thuốc mua các loại thuốc giảm đau mà bs trước đây đã kê cho. Cứ uống vào 1, 2 hôm là lại hết đau. Cứ như thế kéo dài mấy năm. Gần đây tôi thấy ngườ met mỏi, da xấu đi, đi tiểu thì hay tiểu rắt. Đi khám tôgnr thể mới biết chức năg gan thận của tôi đã suy giảm. Phần nhiều là do tôi đã lạm dụng các loại thuốc giảm đau nhiều quá mà không chú ý đến hậu quả do nó để lại. Nghiên cứu lại các loại thuốc giảm đau này đúng là nguy hiểm thật. Từ đó tôi sợ rồi tránh xa, cố gắng ăn thật kiêng cữ để hạn chế bị nặng hơn. Đọc được bài viết này tôi thấy hay quá, không biết thuốc có đắt không, phải điều trị trong thời gian bao nhiêu lâu?

 • Nguyễn Văn Viên 6 Tháng Mười Hai, 2015

  Cách đây gần 1 tháng tôi cũng có mau thuốc của trung tâm qua đường bưu điện, vì không có điều kiện lên Hà Nội nên tôi chỉ gọi điện đến trung tâm số 0936317187 và được bác sĩ Tuấn tư vấn khoảng 10 phút, sau đó tôi đặt thuốc luôn chọn hình thức chuyển nhận thuốc trước, thanh toán sau. Hai ngày sau tôi nhận được thuốc, tôi thanh toán tiền thuốc kết + thêm 3% tiền phí thu hộ cho nhân viên bưu điện. Uống được gần 1 tháng thấy ngón chân cái không bị đau và sưng lên như trước nữa, tôi đang uống tiếp tháng thứ 2, hy vọng bệnh sẽ khỏi.

 • hungnq 7 Tháng Mười Hai, 2015

  Tôi thấy bài thuốc này tốt, tuy bệnh tiến triển hơi chậm nhưng bệnh không thấy bị lại như các thuốc trước đây tôi uống, chỉ được một thời gian thôi.

 • Phung Hong 8 Tháng Mười Hai, 2015

  Ông xã em cũng chữa gút bằng bài thuốc này rồi, thuốc rất hiệu quả, gần đây thấy ông ấy thường xuyên đi đánh tennis mới lạ, chứ trước kia đau còn không đi được dày cơ. mọi người bị gút cứ mua thuốc này về mà sài, chắc lành bệnh thôi.

 • thanh hà 13 Tháng Mười Hai, 2015

  Chồng mình do phải tiếp khách thường xuyên nên mới hơn30 tuổi đã bị gút, chữa đủ thứ thuốc nhưng hết thuốc một thời gian lại bị lại. Chỉ từ khi chuyển sang chữa bằng bai thuốc của trung tâm thuốc dân tộc bệnh mới khỏi đó, như chỉ mỗi tội phải điều trị kiên trì cũng hơi lâu, uống thuốc 03 tháng liền.

 • Huệ 13 Tháng Mười Hai, 2015

  Bố em bị bệnh gút lâu rùi, uống cũng nhiều thuốc không khỏi, hiên giờ ở ngón chân cái của bố em có nổi u cục rất đau, vậy uống thuốc này có thể khỏi được không?

 • Lan Chi 15 Tháng Mười Hai, 2015

  Nhà mình ở Đà Nẵng, cách đây 5 tháng mình có gọi điện đặt mua bài thuốc này về cho ông xã uống, mới có 41 tuổi mà đã bị bệnh gút này rồi. Trước cũng cho ông ấy điều trị thuốc chocisin một thời gian, lúc đầu chữa thuốc này hay lắm, uống khoảng 2-3 ngày là hết đau ngay, cũng tại ông ấy cũng không kiêng được bia rượu nên lại bị lại, rồi lại uống thuốc, nhwung dần dần thấy bệnh càng ngày càng bị lại nhanh hơn…một cái cũng dễ thấy là ông ấy thường hay đau thắt lưng, tiểu đêm nhiều và sinh lý giảm hẳn, tìm hiểu ra mới biết đây là tác dụng phụ của thuốc chocisin…vậy mà không biết.
  Tìm hiểu trên mạng thấy nhiều người khen bài thuốc này của trung tâm thuốc dân tộc, mới đặt mua về cho ông xã chữa, thuốc này tuy tác dụng chạm hơn rất nhiều thuốc trước kia uông, tý nữa ông ấy không chịu uống thuốc rồi, nhưng do mình đặt luôn 2 tháng nên ép ông ấy uống cho hết. Mãi sang tháng thứ 2 bệnh mới đỡ nhiều, mua thêm tháng nữa cho ông ấy uống thì bệnh khỏi, đến giờ cũng không thấy bệnh bị lại. Đặc biệt mình thấy giờ không thấy ông ấy kêu đau lưng và đi tiểu cũng thấy nữa, thuốc này tốt mọi người nhé.

 • Thành Lương 16 Tháng Mười Hai, 2015

  Chào anh!Anh cũng chữa bằng bài thuốc này rồi à, anh chữa thuốc này trong báo lâu, em ở Nghệ An thì làm thế nào để mua được thuốc vậy?

 • Văn Trịnh 17 Tháng Mười Hai, 2015

  Thuốc này có chữa khỏi hoàn toàn bệnh gút không, thuốc có đắt không?

  • Phong 9 Tháng Năm, 2016

   Cho mình hỏi giá thuốc này thế nào, chưa thấy ai nói, và uống trong bao lâu ? Chưa ai trả lời nhỉ ?

 • Hoàng Cường 19 Tháng Mười Hai, 2015

  Ngón chân cái của tôi nổi u cục, sưng đỏ không đi lại được, vậy mà uống thuốc này của trung tâm thuốc dân tộc khỏi hẳn, đúng là thuốc có nghiên cứu có khác, chứ cứ nhưu mấy thuốc lá của bà lang ở Bác Giang uống hết 150 thang mà bệnh chỉ đỡ tốn bao nhiêu là tiền, từ nay tôi xin chừa nghe tin đồn

 • Sơn 23 Tháng Mười Hai, 2015

  Nhờ bài viết này tôi mới biết được một bài thuốc tốt để chữa bệnh cho mình, hy vọng sau khi dùng xong có thể khỏi được bệnh, cảm ơn.

 • hoang quang 31 Tháng Mười Hai, 2015

  Ban oi cho minh hoi chua benh nay mat co nhieu tien khong.toi bi benh nhung kinh te thi khong duoc kha

 • Hữu Việt 8 Tháng Một, 2016

  Tôi bị gút ở ngón chân cái,uống thuốc này được hơn 1 tháng cũng đỡ nhiều, biết đâu lại khỏi bệnh ở đây thì tốt.

 • Tống Minh Quang 12 Tháng Một, 2016

  Ba tôi 63 tuổi, bị bệnh gút gần 10 năm nay, dùng thuốc colchicin hạ acid uric máu gần như liên tục và ăn uống kiêng cữ đúng theo hướng dẫn của bác sĩ. Dù vậy bệnh chỉ khỏi cầm chừng chứ không dứt hẳn, thỉnh thoảng lại trở nặng đau sưng các khớp. Năm ngoái nhờ có người giới thiệu, tôi đưa ba đến khám ở Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc và lấy thuốc ở đây, sau khoảng 3 tháng uống thuốc tôi đưa ba đi khám lại thì chỉ số acid uric đã ổn định. Tôi có liên lạc lại với Trung tâm hỏi xem ba có cần uống thuốc nữa để duy trì không thì bác sĩ Trung tâm chỉ khuyên ba ăn uống sinh hoạt điều độ thì không cần phải uống thuốc nữa. Ba tôi và gia đình cảm ơn các y bác sĩ của Trung tâm đã khám và điều trị cho ba tôi thoát khỏi những khổ sở của căn bệnh này, những khổ sở mà chỉ những người từng trải qua mới có thể thấm thía được. Một lần nữa xin giửi lời cảm ơn chân thành đến Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Thuốc dân tộc

  • Đức Nguyễn 17 Tháng Ba, 2016

   Chào bạn! Hiện tại bố bạn bệnh thế nào rồi, có bị tái lại không, thuốc bố bạn uống là thuốc uống liền hay phải sắc, thuốc có đắt không? Tôi đi xét nghiệm máu, chỉ số axit uric trong máu là 460umol/L không biết có phải bị bệnh gút không?

 • pham công danh 15 Tháng Một, 2016

  Toi mua thuoc nay o dau co phai thuoc o dang vien ko toi o Binh Thuan

 • Kimhang ly 19 Tháng Một, 2016

  nhà m` cũng có ng` thân là ông bác bị gout,thấy bác bảo thuốc của trung tâm thuốc Dân tộc này tốt có thể cắt được cơn đau và đào thải axist Uric tuy nhiên bệnh gout thì sau khi uống thuốc c~ fải kiêng khem nên ăn ít chất đạm chất tanh và ăn nh` rau có tính kiềm có như vậy bệnh sẽ k bị tái phát gây đau đớn trong thời gian dài

 • Nguyễn Hà Minh 25 Tháng Một, 2016

  Tôi bị bệnh gút cách đây 4 năm nhưng khoảng 2-3 tháng mới xuất hiện cơn đau 1 lần nên tôi chủ quan chỉ uống colchicine khi đau và ăn uốn giảm chất đạm đi. Đợt này tôi thấy sưng đau thường xuyên hơn, đọc được bài viết này chắc tôi sẽ thu xếp đến Trung tâm để khám xem thế nào, chữa dứt điểm đi không để bệnh nặng hơn lại khó chữa. Cảm ơn bài viết.

 • Hoàng Linh 28 Tháng Hai, 2016

  Tôi mắc gout hơn 2 năm nay, thỉnh thoảng bệnh tái phát gây sưng, đau khớp. Tôi được đồng nghiệp khuyên nên sử dụng Thống phong dưỡng cốt thang điều trị bệnh. Xin hỏi tôi có thể dùng thuốc này được không và cần thực hiện chế độ dinh dưỡng như thế nào để hạn chế bệnh tái phát? Ai có kinh nghiệm xin xho lời khuyên.

 • Mai Anh 2 Tháng Ba, 2016

  Chồng tôi mới phát hiện mắc bệnh gút 2 tháng trước, hiện đang dùng thuốc theo đơn của bệnh viện. Trường hợp của chồng tôi cứ uống thuốc tây y như thế này được không hay uống thuốc đông y thì tốt hơn. Xin được chia sẻ.

 • Salen Nguyễn 3 Tháng Ba, 2016

  Dear Trung tam. Toi la Salen (Mr. ), o Los Angeles, toi 37. Me cua toi la nguoi goc Vietnam nam ngoai co ve Vietnam choi voi gia dinh, ban be.. Me toi duoc chi gai cua me toi gioi thieu mua thuoc cua Trung tam cho toi. Toi bi gout da 8 nam nay ve truoc. Toi da uon thuoc va toi da khoi, Toi khoi benh rat hanh phuc. Cam on Trung tam rat rat nhieu. Neu co dip den Vietnam toi se den Trung tam de cam on cac bac si that tuyet voi.

 • H.Quân FPT 6 Tháng Ba, 2016

  Cháu năm nay 27 tuổi, thời gian gần đây cháu hay bị đau sưng ngón chân cái, đi khám bs nói bị gút nhưng cháu lại có tiền sử bị đau dạ dày liệu có dùng được thuốc Thống Phong Dưỡng Cốt Thang để chữa gút được không?

 • Võ Nghi Bình 6 Tháng Ba, 2016

  Tôi bị bệnh gout nhiều năm nay mặc dù đã diều trị bằng các loại thuốc như cochisin, alloporinol.. nhưng hàng tháng vẫn cứ đau một lần. Mọi người nói với tôi là bệnh gout không có thuốc nào chữa khỏi, cảm ơn ban viên tập đã mang đến cho tôi niềm hy vọng mới.

 • Phan Văn Minh 14 Tháng Ba, 2016

  Phải trực tiếp chứng kiến người thân bị căn bệnh gút hành hạ mới thấy hết được nỗi khổ khi mang trong mình căn bệnh. Bố mình đã bị bệnh này gần 14 năm nay rồi nhưng thực chất mới phát hiện ra được gần 5 năm nay, do điều trị bằng nhiều loại thuốc khác nhau,mình không biết tên cụ thể thuốc nhưng chủ yếu là thuốc tây. Mỗi một đợt tái phát đều phải dùng thuốc tây để giảm đau, mặc dù nó giúp cho người bệnh nhanh chóng giảm cơn đau đớn nhưng nó lại khiến việc hình thành sỏi thận nhiều hơn và lẽ dĩ nhiên ngoài việc phải chống chọi với bệnh gút, bố mình đã phải chịu đựng những cơn đau do sỏi thận gây nên. Mình thương bố lắm và quyết phải tìm bằng được cách nào đó có thể chữa cho bố thoát khỏi căn bệnh quái ác này. Mình đi hỏi hết những người quen bạn bè đồng nghiệp, đến các hội thảo, tìm hiểu tài liệu nước ngoài, tìm hiểu về các bài thuốc cổ truyền và được biết đến bài thuốc Thống Phong Dưỡng Cốt Thang là bài thuốc đông y trị bệnh gút tốt nhất hiện nay. Bố mình uống thuốc từ tháng 2/2015 đến tháng 4/2015 đã đỡ nhiều (khoảng 70%), uống thêm 1 tháng nữa là bệnh của bố mình đã gần như khỏi hoàn toàn. Hiện bố mình đã sinh hoạt bình thường không còn bị đau nhức nhưng vẫn chú ý chế độ dinh dưỡng và tập thể dục (cái này từ hồi thanh niên bố mình đã rất chăm chỉ luyện tập rồi). Mình và gia đình cảm ơn trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc rất nhiều vì đã nghiên cứu bào chế ra bài thuốc thực sự hiệu quả, giúp bố mình tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn khi đã tuổi xế chiều..

 • le..huu..sơn 16 Tháng Ba, 2016

  Tôi bi gut da 1 năm nay roi..Toi đạ áp dụng cac phương pháp dan gian chưa bệnh nhu tren…. hoAn ngọc, lươc vàng…và ca cải be xanh nhung khong hịu quả. Khi đọc duoc bai viet nay toi mơi thây mình chưa vậy không co đúng, cam ơn nhà báo dã đưa thông tin rat bổ ich. Tôi sẹ dùng bài thuôc thống phong dương côt thang nay đê điều tri bệnh…cam on

 • Hào 16 Tháng Ba, 2016

  Muốn mua thì làm thế nào và giá bao nhiêu ạ ?

 • Vũ Phương Thanh 18 Tháng Ba, 2016

  Mẹ m cũng bị bệnh này, ai mách j` cũng chữa đủ hết, bày cách gì cũng làm nhưng bệnh tình vẫn vậy, ko thấy giảm gì cả, các ngón chân thì sưng và u to. Cuối năm ngoái mẹ mình ra Hà nội chơi và được người quen giới thiệu dùng bài thuốc Thống phong dưỡng cốt thang, mẹ m dùng liên tục trong 3 tháng thì lượng Acid Uric trong máu đã giảm về mức bình thường, chân không còn sưng nữa. Mẹ m đi xét nghiệm ở bệnh viện thì kết quả rất tốt, tuy vậy theo chỉ dẫn của bác sĩ Trung tâm thì phải dùng duy trì thêm 1 – 2 tháng nữa thì mới khỏi hẳn được.

 • ngocthuy.eva 5 Tháng Tư, 2016

  Ông xã nhà mình đã tốn rất nhiều tiền vào các loại thực phẩm chức năng để chữa gout nhưng chẳng nhằm nhò gì, mình còn không thấy có tác dụng “hỗ trợ điều trị” gì nữa ý, bệnh chẳng thuyên giảm còn ngày một nặng, nhiều lúc thấy chồng đau rớt cả nước mắt. Giá mà biết đến bài thuốc này sớm hơn…

 • Lê Nguyễn Quỳnh Hoa 10 Tháng Tư, 2016

  Chồng tôi bị bệnh gút giai đoạn đầu. Uống thuốc tây thì bị dị ứng, toàn thân nổi ban đỏ, có khi bị sốt nữa, đổi vài loại rùi mà vẫn không hợp với loại nào cả. Anh ấy năm nay chỉ mới 27 thui hà, cũng vì nhậu nhiều mà bị như vậy thui. Tôi muốn mua thuốc cho chồng uống nhưng anh ấy có phải đến trung tâm khám không?

 • Hồ Vĩnh Toàn 11 Tháng Tư, 2016

  Tác dụng chữa bệnh gút của Thống phong Dưỡng cốt thang thật tuyệt vời, ngoài việc chữa bệnh gút ra còn tăng cường công năng của gan thận bồi bổ khí huyết, dự phòng tái phát bệnh.. mà chỉ bằng thảo dược thôi mới tài chứ. Tôi sẽ giới thiệu đến những người bị gút bài thuốc hay này.
  Cảm ơn ban biên tập!

 • Hà Anh Tuấn 11 Tháng Tư, 2016

  Theo tôi thấy bài thuốc này có rất nhiều công dụng, các thành phần của thuốc không những tốt mà còn được kết hợp rất khéo léo, tuy nhiên vẫn có điểm trừ là thuốc Đông y nên phải uống thời gian dài mới có tác dụng, nóng ruột bỏ cuộc thì coi như công cốc..

 • Nguyễn Văn Huy 13 Tháng Tư, 2016

  Mình mua lọ Urcinol của Mỹ (hơn 1 triệu) uoosg thấygiảm đau rất nhanh nhưng cũng nhanh tái bệnh, mà cũng mua hàng xách tay thôi chứ chẳng biết chất lượng ra sao. Chắc phải chuyển qua bài thuốc này cho an toàn, thấy nhiều người khen mình cũng rất yên tâm.

 • Lê Thanh Hương 28 Tháng Năm, 2016

  Bố mình năm nay 64 tuổi, đã bị gout mười mấy năm nay. Trước đây, mình thường mua thuốc nước đóng vào chai Coca to của một Bác sĩ ở Thành Công (Hà Nội) cũng hiệu quả, cơn đau giảm nhanh và gần như khỏi. Năm 2008, bố mình bị thêm bệnh tiểu đường, tiếp tục điều trị bằng thuốc Nam. Nhưng đến 2 năm gần đây, bố mình tái phát gout, hai cạnh bàn chán gần ngón cái sưng đỏ. Đã uống cotricin và một vài thực phẩm chức năng trị gout như Hoàng Thống Phong, viên gout Tâm Bình, một vài loại của Úc và Canada nhưng chỉ được 1, 2 tháng là bị lại. Thêm vào đó khi uống mấy loại thuốc này thì chỉ số đường huyết của bố mình lại tăng cao (từ 6 phẩy lên 13 phẩy, có lần lên 23 phẩy). Ngoài ra, bố mình cũng bị cao huyết áp; viêm dạ dày; sỏi thận; u Tuyến tiền liệt. Trung tâm cho mình hỏi, Thống phong dưỡng cốt thang có sử dụng được cho bố mình không?

 • Trần Kiên 6 Tháng Sáu, 2016

  Tôi năm nay 55 tuổi. Tôi bị bệnh gout đã 5 năm. Hiện nay các cơn đau bị dầy lên, trung bình khoảng 1 tháng một lần. Tôi chưa dùng thuốc nam bao giờ. Mặt khác đọc trên mạng thấy nhiều quảng cáo về các cách chữa gout bằng thuốc nam, cách nào cũng thấy rất hay. Vậy có bạn nào đã sử dụng bài thuốc “Thống phong dưỡng cốt khang” cho bản thân hoặc cho người thân mà thấy thật sự hiệu quả thì vì tình người hãy cho tôi lời khuyên chân tình nhất. Tôi vô cùng cảm ơn các bạn.

 • Đăng 15 Tháng Sáu, 2016

  ba em năm nay 64 tuổi, bị gut mấy năm ròi và uống rất nhiều loại thuốc nhưng ko hết và thường xuyên bị tái phát lại, và bây jo các khớp chân xưng đỏ lên hết, nếu dùng thuốc bên trung tâp thì có dứt bệnh ko? và phải uống liệu trình bao lâu và chi phí bao nhiêu?
  ba em có cần trực tiếp đến trung đến khám và bác sỹ tư vấn và kê đơn thuốc hợp lý ko? hay em chỉ nói tình trạng ba em như vậy và có thể lấy được thuốc?
  rất mong được tư vấn cho em?

 • le quyet 4 Tháng Chín, 2016

  Các bác cho e hỏi cái uống thuốc này có đỡ và giải quyết dứt điểm được không nhỉ

 • Hai 10 Tháng Chín, 2016

  thuoc Thong phong duong cot thang co gui qua duong buu dien khong? gia ca bao nhieu?

  • Hoàng Thị Hương 12 Tháng Chín, 2016

   Bây giờ hàng hóa gì chả chuyển qua đường bưu điện được. Thế bác muốn chuyển thuốc về đâu? Như hôm vừa rồi tôi cũng bảo người ta chuyển thuốc về linh đàm nhưng vì là vẫn trong nội thành HN tiền phí vận chuyển hết có 20 nghìn còn tiền thuốc thì phải thanh toán trước với họ rồi.

 • Bui Van Nhan 10 Tháng Chín, 2016

  Toi bi benh gut di kham benh xet nghiem chi so Acid Uric cao, bac sy ke cho toa thuộc 1/ colchicine 2/ Allopurinol va cam an thit bo, ca bien va tat ca phu tang Dong vat va nen an lac va an rau nhieu. Toi da uong het thuoc va an uong giong nhu bac sy noi nhung di kham lai acid uric van cao. May ngay nay toi con thay nong rat thuong vi va buon non trieu chung rat giong voi benh da day. Xin hoi toi nen tiep tuc chua tay y hay chua dong y, bai thuoc hoat huyet phuc cot hoan co tot khong, uong bao lau thi het benh? va toi co can phai di kham dạ day de chua benh do truoc khong? xin cam on.

 • Vũ Ngọc Bắc 10 Tháng Chín, 2016

  Tôi bị bệnh gout khoảng 3 năm nay, đã uống một số loại thuốc khỏi được một thời gian lại bị bị đau. Tôi ở Ninh Thuận. Hiện nay đang bị đau ở ngón chân cái bên phải. Tôi đã xét nghiệm và xác định là gout, nay không cần phải khám nữa. Tôi muốn tư vấn cách điều trị và mua thuốc hoạt huyết phục cốt hoàn. Tôi muốn mua bằng cách gửi qua đường bưu điện như vậy có được không, chi phí vận chuyển đến Ninh Thuận bao nhiêu tiền?

 • dinhhoan1820 10 Tháng Chín, 2016

  E bi dau khop goi sau do di kham o benh vien 103 ket luon mau nhiem mo, men gan cao, uric 590, gut, e muon hoi e kieng an gi ca dung thuoc gi de dieu tri benh dut diem. E cam on a.

 • Nguyễn Tạo 10 Tháng Chín, 2016

  Xin chào tất cả mọi người trong diễn đàn! Tôi năm nay 41 tuổi, là nam giới. Cách đây khoảng 6 năm tôi đã bị gout khá nặng do công việc phải ăn nhậu, tiếp khách nhiều. Thời gian đó tôi có điều trị thuốc tây là colchicine và allopurinol. Khoảng 3 năm sau thì các triệu chứng gout giảm gần hết nhưng mắt cá chân trái của tôi thì vẫn sưng to rồi rỉ nước ra và từ đó tần suất nhức xương khớp và phù chân cứ dày đặc dần. Bây giờ trong một tháng thì chỉ có khoảng một tuần đến 10 ngày tôi đi lại tạm được. Những ngày còn lại thì đi rất khó khăn, không quá nhức nhưng mỗi lần di chuyển thì đau, nhiều ngày không thể xuống cầu thang, đầu gối rất hay kêu lục cục. Mong được mọi người tư vấn cho tôi hướng điều trị và những loại thuốc cần mua để tôi chữa khỏi căn bệnh này. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.

 • Hướng 11 Tháng Chín, 2016

  Tôi bị gout cách đây 4 naăm. Lúc mới đau tôi củng ko hiểu rõ về căn bệnh này nên không kiêng cử gì cả, đên bây giờ thì tôi bị nặng rồi, mắt cá chân phải xưng to, hai đầu gối củng xưng khiên việc đi lại rất bất tiện. Ngoài ra gần đây tôi phát hiện một số hạt nhỏ có đầu màu trắng xuất hiện ở vành tai, khủy tay, khớp ngón chân. Hiên nay hai đầu gối tôi xưng to, tuy không đau nhức dữ dội nhưng thường xuyên nhức mỏi khiến việc đi lại và sinh hoạt rất bất tiện Tôi đã uôngs rất nhiều loại thuốc nhưng ko hiểu vì sao chỉ thấy đỡ đau một thơì gian thôi, đi khám làm xét nghiệm chỉ số axit uric vẫn rất cao. Giờ vơí những biểu hiện này có phải bệnh của tôi đã nặng rồi ko, có chữa đuợc ko và bằng cách nào? Tôi đang nghĩ đến việc chữa theo đông y nhưng mấy ngưòi tôi quen bảo rằng theo đông y sẽ phải chữa đến cả năm trời mà chưa chắc đã khỏi làm tôi thấy rất nhụt chí, ko biết nên làm sao để chữa bệnh. Mong đuoc mọi nguơì tư vấn giúp tôi giải pháp tốt nhất. Tôi cám ơn.

 • Vũ Thị Lan Anh 11 Tháng Chín, 2016

  Ck toi bi gous toi tim hieu ve che do an uong kieng khem cho ck toi nhug toi thay moi noi ghi 1 kieu lam toi khog biet thong tin nao la chinh xac. Cac ban lam on chi giup toi voi.

  • Lê Thúy 11 Tháng Chín, 2016

   Kiêng tuyệt đối những thực phẩm giàu đạm có gốc Purin như : Hải sản, các loại thịt có màu đỏ như : Thịt trâu, thịt chó.bò, ngựa, thịt dê, phủ tạng động vật như : Lưỡi, lòng, tim, gan, thận, óc, Trứng vịt lộn, Rượu, bia. Giảm bớt những thực phẩm giàu đạm: Thịt lợn, thịt gà, thịt vịt, Cá, lươn, cua, ốc, ếch, Đạm thực vật: đậu Hà Lan, đậu trắng, đậu đỏ, đậu xanh, Đậu phụ, sữa đầu nành, tào phớ. Kiêng tất cả các loại thực phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh như : Măng tre, măng trúc, măng tây, nấm, giá, vì sẽ làm gia tăng tốc độ tổng hợp acid uric trong cơ thể. Giảm các thực phẩm giàu chất béo no như : Mỡ, da động vật, thức ăn chiên, quay. Các loại đồ uống: Rượu, bia, nước giải khát có gas. Đây là chế độ mà bác sĩ đang điều trị cho bố mình cho bố mình áp dụng từ trước tới giờ.

 • Nguyễn Viết Lân 11 Tháng Chín, 2016

  Tôi bị đau ở mắc cá chân và khớp ngón chân cái bên phải, biểu hiện sưng và đỏ. Tôi đi khám thì được chuẩn đoán là bị bệnh gout. Phiếu xét nghiệm của tôi kết quả chỉ số axit uric la 630. Tôi uống thuốc theo đơn bác sĩ cho nhưng chỉ bớt đau được ít ngày. Cho tôi hỏi bệnh này có chữa dứt điểm được không, theo a chị tôi nên tiếp tục điều trị tây y hay chữa theo đông y thì hơn?

  • Quý Cao 11 Tháng Chín, 2016

   Tôi chuyển qua thử chữa ở trung tâm thuốc dân tộc này rồi. Chữa tây y các kiểu có khỏi được đâu, đỡ đuợc tý rồi lại đâu vào đấy mất thời gian.

 • Đoàn Thị Tương 11 Tháng Chín, 2016

  Xã nhà em 35 tuổi, bị bệnh gút cách đây hơn 1 năm. Có theo điều trị tại viện gút ở Tân Bình( đường Hồng Hà khoảng 7 tháng) uống thảo dược, khi hết liều lượng 7 tháng đi khám thì nồng độ acid uric trong máu giảm trong mức cho phép. Tuy nhiên sau khi dừng thuốc một tháng, tái khám lại thì acid uric là 640, xã nhà em tiếp tục điều trị theo đơn bác sĩ ở viện kê nhưng kết quả là vẫn dậm chân tại chỗ. Vậy các bác cho em hỏi, xã nhà em muốn chữa bằng đông y thì đi khám ở đâu và như thế nào? Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc có uy tín, có tin tưỏng đc không? Điều trị ở đấy có mắc lắm không à?

  • Quách Hồng Linh 11 Tháng Chín, 2016

   Thấy nhiều người bảo ở đấy chữa được mà cũng k mắc, trong quận phú nhuận cũng có 1 cơ sở của nó còn chi nhánh chính hình như là ở ngoài hà nội. Hay là thử liên hệ cả 2 nơi xem thế nào ta?

 • Trần Văn Bẩy 11 Tháng Chín, 2016

  Toi năm nay 41 tuôi toi bi đau ơ cô trân trai.tôi đi xét nghiêm mau auric 528.2mol/l.dương tinh vơi gut.các bạn trong diễn đàn cho toi hoi cach điêu tri tôt nhât nếu ở hà nội thì rất tôt.va hiêu qua ít tôn kem.co cân thiêt kiêng tuyêt đôi vơi tât ca thịt ko.xin chan thanh cam on.

 • huỳnh ngọc kiến 11 Tháng Chín, 2016

  hiện tại bệnh gút của bố tôi đã mạn tính các cuc tophi nổi khắp các khớp chân tay vận động rất khó khăn xin được tư vấn cách chữa bằng bài thuốc thống phong dưỡng cốt thang của trung tâm nghiên cứu thuốc dân tộc (hiệu quả, thời gian điều trị, chi phí, mọi thứ càng chi tiết càng tốt..) cảm ơn.

  • Đỗ Minh An 11 Tháng Chín, 2016

   Nếu chữa ở trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc thì phải theo liệu trình ít nhất là 3 tháng, nhẹ thì chỉ 3 tháng còn nặng là phải 4-5 tháng nếu xác định theo được hẵng chữa. Thuốc của họ là thuốc thang, 1 tháng phải uống 10 thang hết 2tr1/ tháng. Nghe nói uống thuốc trong tháng đầu có người còn thấy đau nhức hơn do cơ địa chưa kịp làm quen với thuốc, phải sang đến tháng thứ 2 mới bắt đầu có chuyển biến. Bảo là không phải ai cũng bị, cái này do cơ địa. Tất cả những cái này là tôi đọc được của 1 a đã chữa ở trung tâm đấy bình luận. A này bảo là thuốc có tác dụng thật, a này a ấy bảo chữa 4 tháng tính đến giờ gần được 1 năm duy trì khám định kỳ 6 tháng/lần ở bệnh viện và hiện tại chưa thấy có dấu hiệu bị lại nên tạm coi là đã khỏi. Xong tôi tham khảo thêm các diễn đàn khác hỏi về trung tâm này cũng có nhiều nguời nhận xét tốt. Chắc là tôi sẽ thử đến đây khám mua trước 1 tháng thuốc xem thế nào.

 • Tân Gia 11 Tháng Chín, 2016

  Cho mình hỏi. Mình mới bị bệnh gout. Cách đây 4 tháng khi mới phát nó đau chỉ khoảng 5 hôm. Tới hôm thứ năm mình đi khám lấy thuốc về nhà chưa kịp uống thì nó hết đau nên mình không uống nữa vì sợ ảnh hưởng tới bao tử. Giờ nó lại đau trở lại. Mình muốn biết là nếu không uống thuốc thì có bị nặng hơn không? Vì mình cũng chỉ thỉnh thoảng đau nhức thì hơi khó đi thôi chứ không đau lắm.

 • Bùi Đức Chẩn 11 Tháng Chín, 2016

  Uống thống phong dưỡng cốt thang cho người bị bệnh dạ dày có đc k tôi bị đau dạ dày cách đây 1 năm kể từ khi uống thuốc chữa bệnh gut? Hiện tại tôi đã ngưng k chữa bệnh bằng thuốc tây nữa rồi. Tôi muốn chữa bệnh gut trước vì giờ tôi đang rất đau, đi lại khó, đêm k ngủ đc. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn.

 • Giang 13 Tháng Chín, 2016

  Mua thuốc bằng cách nào? tôi bị đau ngón chân cái nhưng đã khỏi ( chỉ số Uric 640), cách 3 năm giờ mới bị lại, bây giờ có nên uống không? có thuốc viên không? đề nghị tư vần cho tôi theo sdt của tôi: 0988159179

 • Mỹ Ly 28 Tháng Chín, 2016

  Thuốc Thống phong dưỡng cốt thang này mua ở đâu v ạ? giá cả như thế nào?. Và nó được sử dụng như thế nào? có tác dụng phụ gì không ạ?. Tư vấn giúp em với ạ

 • Phuong 6 Tháng Mười Hai, 2016

  Chong toi nam nay 42 tuoi Chung toi o Binh Dinh. Anh ay bi gut da 5 nam nay roi co dieu tri bang thuoc tay Nhung chgiam dau mot thoi tuan ngan roi bi lai
  Xin bac si tu van cho

 • Nguyễn Lê Ngọc My 9 Tháng Một, 2017

  Chào trung tâm điều trị,
  Ba em từng bị gout…sau thời gian uống thuốc tây và kiên cữ cũng đã đỡ rồi…Giờ lại tái lại cứ đau nhức các khớp về đêm, không ngủ được…Cho em hỏi là giờ muốn điều trị tại trung tâm thì phải như thế nào ạ, có cần tới trung tâm khám lại hay chỉ cần đặt mua thôi ạ? Cho em hỏi là 1 liều thuốc là khoảng bao nhiêu ạ?
  Cảm ơn!

 • Bui kim hoa 14 Tháng Ba, 2017

  Em bi sung dau ngon chan cai va dau nhuc ,em di kham bs dong y thi noi em bi gut,cho em thuoc uong dc 4 ngay ma chi giam chut xiu ,nhung ngay thu 4 thi khop chan bi sung va di lai hoi dau,cho em hoi nhu vay co phai benh gut that kg hay benh ve khop va neu di thu mau va kham benh thi nen di benh vien nao kham,em xin cam on .

Bình Luận

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu (*) là bắt buộc