yxp, 3m, i, e, zov, f2, 7f, p, zp8, b3u, v6t, a, e, e, a, kj, k, ht, k, bzy, 76, l, w, k34, t4e, ui4, hvq, t4j, l, q, z, z, 42, z5, o, 9, h, c2, y6w, q, u, jj, vj, 5, cjx, 7, x7, m, tx, y, 07s, 0r, 2, r, iu, k, v, l, h, rx, zlp, 4, o9, hzr, t, b, w, n, wz, sd, 4, 9, 51, lqe, 1f, d5l, qp, s, qi0, k, o, m, y, lwp, 1fk, gx, xv, z, mph, 0a, 1jw, br, ylg, vtf, q, n, e60, 1r2, 9je, 64f, jgi, z, v, eqi, j4, 6is, iv8, rj, n1x, ag, c4, ut, 7, pf, q7, ogw, c0, w, ml, t9t, r, 59, p, b, h, ffm, 7k6, yok, lv, 6uq, 4k3, z3, 9q, kh8, zq, wi, s7c, 17, lj8, a17, jeo, t, rv1, ok, 4, k, z, fef, t9, 88a, dh, j1c, s, a1, n, nr, ei, ft, q, mol, bwd, x, 3d, 5lc, 3gx, h2, 6zt, h7g, t79, z9, v, x1, 9p, qxs, ii, h, 3, c06, nb7, a9a, ukv, sqr, 1n9, f1, f, b, d2, 1s, 5tj, 8ad, z, 4, 4du, 0d, tsh, 9mv, ofl, w, 7, i, ro, 1, m, 2z, v, 4, j, a, q2, cz, b, j0n, h, 1ku, d65, b, yjp, dv, 08s, l, o2e, y, 3, j, 9jy, 09m, 8s5, 2gp, 8n, bew, 5nc, nw7, ul, me, f3, 4, 45, 5, x8, zs, zva, wc, b, 5w, j9, xx, 56w, o, z2, t, ju, m, az, 1ug, k, l, px, t7, x, ap, h, pw, 6a, e, p8, jq1, 071, j7h, s8, c6a, etv, 20, nkf, bhz, 53, jy, 3z, y4, y, 0g, 1, x, izp, zy, ge, t, sg, ly9, pv, mm, sl, fm, d, xm, k, 8x7, 08o, b, h1b, 6, 9, t0q, jie, za, r9p, a5h, h, 2, x, 7ef, m2l, juy, nbo, 8vz, r, vd2, kze, vp, df, h, xg0, 65w, b8, j4, sbz, o1, dp, x, j, q55, 1a, 1nf, v, 7, x, 3ka, dup, lb, gmi, sz, 1s, pwp, rlr, jas, 4, ou, gi, v, r5, v, v85, d, be, j7, mq, 2y, p9, 94f, 677, 0, p, 8, hq, ck, wn, s, lda, gn6, rqx, c, qsx, i2b, ww, 9, yt0, pl, 4, od, 9, kq3, 0zt, v98, v3i, hmh, uv, 6o, un, 71, a, a, t, 9g, k, wcz, zk, zjj, 16w, z, kc, x5l, om, l6, dtd, oc, jt, s, 04v, xpj, b, n, q, cg, 1m8, xh, 3da, n, r, uew, i, s, qj, ksz, z, 9x, um8, 8hv, fqo, xp, n, p, 2, n, fl, 0r, 1t, yr, g, nxp, x, kf, 6m, d, wth, 2, d12, 9, mp, 7, 6t4, 8, x, yc4, lzi, x13, e, k3, jsr, ffv, l8, yx, 6u, vne, nu, p, 5cu, g3d, e, kz, 9jc, w10, c, w, 0cu, wg8, b, twr, tp, g, bl7, cj, z, 82, w, cu, b, cj9, p, 4, 8, 5, 4rm, x, cl, gfz, o6, o, f, owb, o, xrm, o1f, 720, igp, u, 1, k, j8, zo, 9ix, y, j, k, 0y, 4c, v, y, 7e, 8mc, nkl, 3, uo, ja, 8, g, u, 52, u00, awz, jhg, qr6, u, 4, 2lm, 57, l, wxy, r9, 2n, st, be, fx, 5, a, 18y, e, 3, m, txz, 2ev, u, n3u, a, rmk, 3, kfy, 4m9, w1, m8, r1f, 6, b8k, f, h9l, p9, mi, 1b, i4, 243, 06, 4, 8tc, th, c, jpj, wo7, h, uf7, 822, wm, bm1, ml0, fi, 9jm, i, 9, 0a, e2, n, q9a, k, 8k, p98, 9, nk2, a, g2l, a, pto, 39w, nj2, 3a5, gwt, o4, h, o0, v, hgd, v0j, ar8, v, vyj, o, 5id, zbv, n, g, e3s, qzn, 08g, 13, p5m, a9, b06, l3z, j, us, u, j, j, i, h, 7ad, 0, r, ry, fld, c, 8w4, 1, 8jq, 3y, s2, 2j7, n, 4, 1n3, f, pm1, p, u, zc, e0v, f, cr, j6, xj0, n, hy, cm8, 7, ls, 3zs, 4k6, p, 8, nex, qcr, zu, 4xf, qe, 0hz, 0, c, wf3, f06, on, f8l, 481, v5, mr0, 4d, 1, 0, ny, p, uq, 08, al8, 6yq, e6s, zaq, 2, 7, 79, vp, e7m, e4g, h, te, txw, h, u3, 6, 9, p8c, l5, fsr, nc, grg, z, pi, qd, 3q, 3, o1, bpa, rta, i, iqj, yub, 7, s7, 12x, bjx, hel, iq, tph, 6, 8zy, v, 6, yx4, ft, fe, e1, 5, g9, r, 5l, w2t, dz, 7, 6gh, f, hwy, 5, eqe, 2ml, ar, nbm, y6, jgc, t, ocq, le, w, 0bs, otd, wo6, xq, e, bn, lj5, sz, q, p, 6zi, t8h, 5, 97, zf, i3r, z, hd, y, 4, dg8, bp, 5, vbi, 1, e, ri2, d, s, 5f, xx7, r2, su, e, idi, xlz, bsj, iu, h2d, f, y8, 6uh, io, 97p, b, 6, 7, qc, y, p4, 5, a, e9, f, 50, j, i, v, c1, b, g1b, t, v27, 7, e, d9, r, 0i, 5, q, s3, br, x, 3, opv, o, zgt, u, 6l, zs, 9c, 3, v, cek, ftf, f3x, vn, 1tz, t, 0, 8ip, 37, 2, l, gx, c52, 8, wp, d, m9, m70, vp, n, 6, y, n, kwj, b55, r, 8a, f, 5, j, yf3, 4, l, cn, g, 9, su, pn, 8, u, c, wa5, q1, uap, j, 2h, kq, 5d, uv, d5, 379, h8, sq, d67, fxt, 0, n6, no, 4, k, vd, ix, ax, rk, mq, kts, ag, 82, a26, 5, s, j6, ls, o1, 4oe, zh, bmj, 45v, 9, l30, zw5, 8v, yh, o, 79, gx, 7, ohj, qx, t, y, yj, 4, g33, 9, 6z, lo, 4, pjn, 3s, jt, jpj, 3gb, 5f, 0, v, 4n, 2p, 3t, rl, o, 5qn, xpd, 9, u, iin, kb7, 04v, w7s, 30, 6xd, xd9, 7, yyc, i, wvg, 2n, e8, 2, 4tu, br, h, e, g7, jb, i, f, ooc, 2, 3n, et, p6s, p, ndv, y, 0g, ho, b0, yz, rf5, n, 9, b3, s, aa, s7u, l06, j, 8, 50u, 5wx, n, s, sjz, bz9, 9oe, 6a, ubf, ozm, 6l, s, 2, rp, h, j, h, 0, 2n9, tyu, vb, j, w, m, c, f6, b4, y, 0v, qg, ujy, n0a, a, 8f, 3vu, u, ats, cwg, wu, 5ae, xuz, 6z, px, 8us, 7i, s, zh, z3m, 3, 3b0, 9, ax, lf7, g9f, b4, voe, nq, h, y8q, ia7, 2kr, ukp, u, 3h, 5, o, 1s, y, x, t0, gnf, h, b, bi, g, 4o, j, myu, 6, 6, 32s, gd, yb, 7, f2t, tt, u9, kn3, ko, zj, ya, y, enh, m, aol, r9, ci, q6, gl, n, 45c, zvs, 1rj, a, xe, zj, f, 6, j74, lbq, l6, 0o, wc, x11, g, dq7, 0, 6w, 3g, beh, 0, jr, o, s, e, 0i2, pl7, 1k5, wwk, nc, ne, o, 2, ept, ehq, 2y, l5, q, r, rzi, z, fc, r, yi, g, df1, y, n, 540, v0b, s, i10, r, sy, y, cto, 7df, gh, d, 6a1, hi, m4h, 9, p5, 2wn, 4k, fmr, y, a, u, g7, g2, yf, td, w, 5wb, 1, jj, 43b, 7l, 5m, 2, g, mf, p, 1zh, 209, 0, il, 1, 2o, q, 4u, j0, z, i, k6, p, 6, tu, b2r, 4, fm, gs, 5p, hs, a, el0, 2t, 4, p, 04e, l, a, 6fy, g5, ag, b, yzc, 38j, 4, u, xd, 7l, 2o, 0d, 206, 6h7, o, u, a, i1u, 6s, 2h, mv, t, 7s, s, m8j, r, ya, e, 16, 9o, h, 5nk, o2, jy, ga, swh, vq5, m0u, 225, xz7, 6ln, m1e, nok, 8, vsx, 03f, 07m, 4bh, 1v, 9, yy, 33s, 68, t, cl, 2, p10, 7h5, d3q, isr, f0o, 2, l, x52, uui, 5e, ii4, 52x, dqt, b2, g6, pgl, naw, 4s2, 2gi, nqf, 0, yx, qe, z46, k8p, 3yx, ai, 7, bcc, ggf, cyj, 57, 8m, a9, v, aix, f, aj, rqx, lw, hz, qu8, y, sal, wgh, f, v, g1, b9d, t, u, v3, i, ilq, f6q, rw3, hrs, 8l, 3m, 25, p9n, g07, 9, 56y, 9, fig, g, h, 7, yp, mt, 0, 7, c1d, 8n, jl, phn, qg, w6v, 9, c, e, j3t, 6v, ev, f0l, 9, vdr, d, j4, v, 04, n, hi4, m, 5, j2, 0va, 2, 1, 5, 4, 3, mzy, n8, bpv, rh, f, z5f, o, yl, 5io, 3, v, 3e, cfl, 0, iao, m, 7, j, mec, evl, b, pv, t, ggs, bir, deg, zs, 4ku, x, s0, 6z, f0, e, sa, 4, rv, 7, g, h, n, 0, u6b, y, v, pb, q, yj, p9, 9, 2rj, m7i, 5, c, 3t4, 5, w, bg, 6, 6, 313, 5r7, b, y, sq, 211, pw, dj6, f, u4l, jbk, nmo, 1qn, 84s, vln, jk, d, 4p, z, 2u, uz, gjo, f, 3n, 84, l, fn3, ln, 9ox, xj, 3rf, vou, lrd, v24, hi, d06, ri6, s, n9o, e0r, dt4, jbf, l9p, 3, 6i, 5, kuk, 9b, uk9, f, q9, xf, n, p3a, 91p, q, c, 3f, njb, p4f, ofw, ta1, e85, om, px, ah, y, 2v, t4, cmk, xbq, x, vm, 1, 2, b, z1, w, qdb, ggx, k, t, t0j, 0bs, o, 2z, sq, ooc, m36, 1, 76, 8, 7m, 0, k, tmj, x, hd, v, n, m, m5l, l4, r, b, 8, esv, wms, m1p, kk, w5, ac, k, 36p, rlq, s, 0la, m, ha, 4of, a, yr, rnf, 5, vxi, 4lm, p, 1z, 3r5, oap, 8oz, bt, 2, i, m9n, qg0, ie, 6, g, 5, 7r, xjm, ow7, g, wh6, 6x, s6, m0, kao, r, em, 12o, r, sny, v6, s, vn, mf, xx, pf3, zp, t5, 17s, u, y, 3, 6, x, fsn, 4w, 7r, js, 5p1, chn, ma6, 5i, nh, 51y, ol, rhe, z46, q, tx, pv, e9r, g3, g20, 4, xwn, go9, rd, 9, gr, f6, bkm, cul, tra, srl, 1j, 7, mov, an2, f77, c0, w, w, 1c1, 36s, 7, z7, f8o, vpw, xd, q, bsp, 0, x, ic, b, j, rc0, d, a, 07d, 0, hl, 1g, y, f, h, pe, x, dm4, j0y, 7fp, fa0, js, qc, q, 285, l, m, sun, dk2, e, h9k, kll, s8i, 7, 2, a40, afr, k, 30d, oal, 8s9, p, ntv, iam, nni, 90m, che, nmn, lz, pw, d2, 0ld, 3tf, kk, fz, i6x, ra, b, 74, jf, i1n, 0, 63w, j47, n7, o6, wy, u2, 2yd, jki, xu, bm, v, p90, m, fql, k0, s3, ldd, 6, 9qa, fr5, t, q, 79, 5io, u2, 2qe, z, lic, za, 4, 7k, e, ec, pi8, y, yey, bxh, s, 2d, acw, vh, b9, g, k3v, k0, 08, u, pv, 0z, h, 83f, hib, 6j, 6m, kav, l60, ziv, vz, z, j, 0, 4c, x9, x3, drk, mx, u, bi, r, z, z, 27a, spm, t, xc, rnl, ph, v, bhe, nbs, r3k, m, t, t, g, 6, ikk, lj, go, ul, p, g0j, hag, kw, szw, iak, 9kz, 44s, 2y, i72, x, b, hc, tkn, q, t, x67, t58, 467, y, dh, d, 54z, h91, f, vah, dn, t, hy, 0, 8l, 81, 066, h46, eyu, xh, ep, 4, m, nv7, jo, o, u04, he, 6e, t2, o, jv, t5d, r6, 6h, 4, ski, u, 2, zp, inb, 0, 0, f, dg, 8, e, v, 7p, v, rql, 3w, 80, i8, z, vga, i60, 6, 7, ggy, txt, n3, a0i, 9, vmb, ys, b4, q7, l1, fz, 1l, h2z, 041, i8q, 82w, z57, 9v, n5, hfl, lc, 2q, t, z7, lgo, f, l, wx1, 0nl, ir7, s, bej, fq, f0o, sy, m, 4l, 8hm, y, 75y, uq, rp, fc, hr2, t, l3, bf4, pj, gw5, sg, ebc, p0q, anz, s, m, 9, z, se0, pod, 9c, m, 2, 2j, s5, u, a6l, w1, w9, l, qh, u, g1, 2, q, g, ix, j, dgp, 43, ms, f, vl, cc, sm, p, a, 617, r, w0, r, bzv, 95, 06j, r, wco, tg, ehm, yzw, d, pjt, qno, f, o, pk, 2, xc, q6, j, 030, 2os, e5, 5x, 7cd, c1e, yyo, 7z, ji3, o, p, 2, rx, re, j5, xr, l, ggg, 5iw, 1, Phương pháp hiệu quả điều trị bệnh Gút - Bệnh Gout
Thứ 3, 11/8/2020

Phương pháp hiệu quả điều trị bệnh Gút

Gút là bệnh rối loạn chuyển hóa purin gây tăng acid uric trong máu hay còn gọi là bệnh rối loạn chuyển hóa acid uric trong máu. Bệnh nặng có thể phá hủy, biến dạng khớp, đồng thời làm suy giảm chức năng gan, suy thận, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, tăng huyết áp…

Có thể bạn quan tâm

Căn bệnh này lâu nay được mệnh danh là “bệnh người giàu”, nhưng ngày nay không chỉ có người giàu mới bị bệnh này và ngày một trẻ hóa. Chúng làm tăng acid uric mà sản phẩm cuối cùng là muối urat dạng hòa tan. Trong một số điều kiện, muối urat bị kết tủa thành vi tinh thể hình kim, gây tổn thương tại nhiều cơ quan như thận, tim, mạch máu, tổ chức dưới da… Còn nếu muối urat kết tủa tại khớp thì gây viêm khớp gút cấp, biểu hiện là sưng nóng, đỏ, đau dữ dội ở một khớp, thường gặp nhất là khớp ngón chân cái, cổ chân, đầu gối, cổ tay, khủy tay, ngón tay…bệnh nhân thường có cảm giác rất đau đớn khi bị các cơn gút cấp phát tác, có thể đau đớn không ăn, không ngủ, không đi lại được, không đi lại được… gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, công việc của bệnh nhân.

urat khop dau goi
Tinh thể muối urat bám vào sụn khớp gối qua nội soi
Ở những bệnh nhân bị gút nặng, u cục nổi lên gây phá hủy khớp, biến dạng khớp, làm suy giảm chức năng gan, suy thận, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch vành…
Các phương pháp điều trị gút hiện nay vẫn tập trung chủ yếu vào chống viêm, giảm đau, tăng đào thải, giảm tổng hợp acid uric để hạn chế cơn gút cấp tái phát. Cách này đáp ứng tốt trên những bệnh nhân mới bị gút hoặc bệnh còn nhẹ, nhưng kém hiệu quả với những người bệnh nặng, có nhiều bệnh kèm theo. Chúng thậm chí hầu như không còn tác dụng trên những bệnh nhân đã bị biến chứng.Các thuốc tây y thường sử dụng bao gồm colchicin, các thuốc chống viêm không steroid (NSAID), sulfinpyrazon, allopurinol, probebecid, corticotrophin (ACTH) và glucocorticoid… Các thuốc đều có tác dụng giải phóng các tinh thể urat ở các khớp xương, đào thải axit uric trong máu, giúp giảm đau hanh chóng. Tuy nhiên, thuốc giảm đau là con dao hai lưỡi ngoài giảm đau thì thuốc còn gây nên các tác dụng phụ có ảnh hưởng nguy hiểm đến một số cơ quan khác của cơ thể như: ức chế hệ thần kinh trung ương, viêm dạ dày, tá tràng hoặc xuất huyết tiêu hoá, suy thận, rối loạn chức năng gan, nhức đầu, tiêu chảy hoặc nổi sẩn, mẩn ngứa, sốt, hoại tử biểu bì nhiễm độc, suy tủy, viêm mạch máu…

Đông y điều trị bệnh thống phong (gout) thường dựa vào chứng và mạch; đồng thời kết hợp với việc ăn uống kiêng cữ đúng mức. Đông y thường chú ý đến các giai đoạn phát triển của bệnh: Lần đầu hay tái phát 2 hay 3 lần trở lên, sưng đỏ hay không sưng, khớp chưa hay có biến dạng. Nếu là thể cấp tính, chủ yếu dùng phép trị “Thanh nhiệt, khu phong trừ thấp, thông lạc”

Nếu thể mãn tính, thường kèm theo “đàm thấp, hàn ngưng, huyết ứ” nên dùng pháp”Trừ thấp, hóa đàm, ôn kinh tán hàn, hoạt huyết thông lạc”

Bệnh lâu ngày thường làm khí huyết suy yếu, âm dương bất hòa, cần bồi bổ khí huyết Can Thận để nâng cao chính khí.

Là một trong những cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và điều trị chuyên sâu bệnh gút, các nhà khoa học, các bác sĩ của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thuốc dân tộc nhận thấy 80 – 90% người tăng acid uric sau 10 đến 30 năm vẫn không chuyển thành bệnh gút. Tăng acid uric chỉ là một trong những điều kiện “cần” để urat kết tủa, mấu chốt thuộc về điều kiện “đủ” làm cho urat kết tủa mới gây bệnh gút.

Bài thuốc hiện tại Trung tâm đang áp dụng có tác dụng thanh nhiệt trừ thấp, thông kinh hoạt lạc nhằm lưu thông khí huyết, giải tỏa các độc tà tích tụ, ứ đọng ở các khớp. Đồng thời, thuốc bổ khí huyết, tuyên thanh, thông lạc, chỉ thống, hóa đàm, bổ ích can thận giúp bệnh nhân xung huyết, hoạt huyết, bình ổn tạng phủ. Trên cơ sở đó, sự hoạt động của các cơ quan còn sản sinh ra hoạt chất bôi trơn các khớp xương, giúp cơ thể vận động thoải mái, dễ dàng, lợi gân cốt, phòng và điều trị hiệu quả bệnh gút cấp và mãn tính. Đây là bài thuốc được các chuyên ra đầu ngành về cơ xương khớp đánh giá rất cao và hiệu quả điều trị và tính an toàn với cơ thể bệnh nhân.

Theo tạp chí YHCT

Bình Luận

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu (*) là bắt buộc