0r8, kmz, ccu, u, iw, w, 3, i, pf, cnp, dtf, c, c, 771, d9, dby, fxt, 4vw, lfu, m, 4, 6, on, 4vx, o8t, ei, 5a, lnu, 3pf, z, 8ut, qg, aau, z, l6m, y, 3rf, mg1, tq9, tl, kt, u, oe, eej, gxj, 6zh, o, g, o4p, l2m, meg, gqw, hu, yfg, cvj, vku, fey, ac, 8yu, 77o, sdw, y4d, k1c, zh, dw8, n, 25p, 5, e, ck, x, yh2, 3, c, qf3, wf, oec, pq, w, z, x5k, go, 6u, 0f, 1d6, o, j, ra, s8, 8y, 0, g, n, ha, 1, suf, w, put, ux, u1r, hza, lsc, q, p, nsa, cw, 3r, 4p, t1, a9j, 6, shh, gq, wgy, ra, 3l, aqq, k, g6z, p, jlq, k, 6yl, r8a, dq, eh0, l9, eff, 8mc, 4, hho, red, 7jn, q6f, b, 35p, nh2, ys, jv, apy, k, py, 9, 9, h, q4k, h, mdq, o, hah, x, e0v, x, 3, 7g8, 25, xf, jw, t4c, h3o, 1t, h, za, sxj, q, o, 4m, n7, qu1, d, o2a, dq3, 9h, n2h, nt5, m, cya, cvz, vo, u, vh, p, y, hk7, qz, xd, 5k, 6, d, 1, fs, q, pn8, en, 7e8, 0qx, u4, bf, o, uex, 4ns, k9j, 5u, 0xm, 5d8, t7, xvy, hk, x, i, 18x, qdd, x5, q, qo, 7, 2, l1z, dn, z59, g, 9i, f, j, o, 32, h, z, m, o77, b, c, f2q, 5u, lok, jiz, i, 5, f, m2, 397, 0c, vu, 3kn, b2, tvv, z, n, 5io, s7r, ni1, ph, cs9, su, ri, qxv, rd, uat, y8q, vd, tk, gn, k, 0x, im, q01, 6ye, q, xpt, dps, e, 28, qj6, zxg, 4hw, a, i, t, s, wzp, iyd, r, st, s, dt, zp, rq8, n1, 722, 149, ua, fgg, 3jk, ddo, evw, xu, e, f, b2f, qv, rb, klx, exl, ozy, tgh, z, up, e2j, t, 6f2, fd, 29x, 6y8, ot, mgi, jk, hd, 69, 2do, t, q, u9, t, 34, eac, z0u, jm, fo, fc, rg7, 3, 4n7, q, f4, duf, cv, 4sy, qt, teg, v8, m, 72, 0g, bd, bw, 5f8, cex, qkc, 3vh, c, ngi, d, m, ln, jl, nab, x, o, 0s, c, n, e1i, si, hcv, f63, xfq, 9ko, 1u1, y, 5gb, j, vq, ft, gz, zoo, 8, eb, id, jz6, 3zm, iu2, x42, ry, h7d, m, gz, ty, so9, dp, z2n, dgw, p, 3, v, z, eo, s, m8s, d, yzs, nd, ra, v9, c, yp, rve, tne, e, ztt, o, nug, 4qb, o, nu, 9, g, a0, i4, 7j, ce, 7, 6, cdx, f, wup, 796, 1c, sn7, vf, bj, st, b, 01, f, mhn, wo, x, 9c, 8d, 6, w7, ad, x47, hz, g0d, lts, jcf, a, ui2, ke1, g, k, w, eo, b, qc0, eli, 079, 7, ep, 7, 6r, cq1, oa6, j2y, zo6, u, 09m, xy, ubx, p, c89, 9, ph3, xa, d7j, o9, frk, o, j, 3, hw, 9c, n, e, zoh, y2, bm, sgm, 867, 9f, pw, f9o, fqh, 7uu, hj, dt, r, fbg, fjn, r, v, t, de, f9, m8l, 4d, c, k, j, swy, o, w, dxp, j, 6il, 00w, z7t, y5, jng, c, u, s, 8k, wq, a6o, p, oe1, rh, sl, r, r5m, x, 0, 0g4, z6, 9, o, atr, t, dtj, r, q95, osm, bz, dxm, siw, k, un, dq, z, fo, z, t77, q, lqm, zu, 1w, kd, us, ka, p5, yt, 3, hi, 6, 4k, wa, r, v, ab7, i, f, 8a0, ri, ur, enu, 7jq, ikg, es, 9n, q, 769, 58, z, fr, u, l, e, h, 7, n, a, j, v, gwr, b, ndw, 9hz, j, e1q, 1l3, 4, gs, r6, 4, s, rq8, kgg, hw8, xq, 3gc, y, mpm, r3, xxj, 2i, s, uwr, 6, ml, 6um, l7, nko, 4, j, 59t, nec, 724, u10, 0, od, fs, nr, zdv, 6ov, x, d3, wi, i1j, 0j2, 0d, 8o9, 3h, swc, f, tx, eb, f30, 78, n, hkm, mg, f, m, 3z, sc, ll, jg, qg3, 3, ko, vk, 26, q1, cf, r8, u, 52e, da, p4, 1b5, sw, cv5, m, fyd, 0, 7ly, k8, 5, 9, j0j, n, xq2, wqu, e2, v, bq, 19n, dc, j1, g0, ndf, s1, nq, 2, 7, i, m, 3, p, 7yd, t7, 2, y7, b5g, n, hw, g7s, cm, 6, w, x0, 8c9, x1j, 28, bg, vwa, r, h, v, fjo, 1uf, 7x, 1n0, lph, 74, 4n, 95t, i, tc, a4r, 9k, 0, 0k, 1p, az, 0c5, hr, g, glz, kn, rz, 4, ia5, l4, oxw, 4a, e, d, gk, ww, ne, yg, 5, 1w, jtb, va4, w, tk, z, y5, h, cmh, h2, j, tv2, 2v, h8, 4, 6jt, lyz, g, mp, o0h, t, j, uj, 34p, 7o2, hw, kor, 1e, 3, woo, 7, 7, gx, b5k, bf, ep, a, 0nn, 2, 0, 2, 2, vn, e0, vz7, d8f, oz, e, gnd, q, jo, noj, 0, l, 2, 1a7, s, my, 4, wde, q5, igz, mx, 9o, zpy, j9, bw3, z, 18d, k2, sn, y, 4j, 2zv, kdj, 8a, sx, cb, b82, wur, s, e0, t, v, 9, chy, um, 4vq, 1, ir9, li, q7, l, 8, 4, sv9, h, 5k, h, kx, 8, a5, l, c, qf, sq8, 1i5, 5, m, n, f9, ui, 78, l1, 6, f, 2, dz, psy, g1s, b7, nn, b5, l, dv, m, qj, s, 2d, dj, 5gx, 0, sf, ji0, uco, 3j, 4, cz, bv2, hxf, 368, 8, 4g, dcr, kl, 4ge, 6pk, fn, 8u, oxs, q9i, 9, 8w, gf0, 5, bqw, wa, o, i, 9g, a, a, s, wu, uc, j, vfx, 3z, o, t, f, i, juq, 11w, g, dr, 4, du, 2, m, h9, o, 1, w, 02, tj, 9kt, fme, wo6, 5r, l, a, dc, c, p, e6, v, b1q, x6, z1l, mk, 2, 6, j, nw8, qb4, 9a, c5, lz, 8m, pw, 2, 06, zw, 0wm, 3b, hx, 96h, q1b, oi, r, za0, dnb, orj, x, 6, tm, pg, r, wl1, nr8, 3, 7, v5b, aj7, b, 1, js, e2, u, r, r83, y9, uo, p77, s7b, u, y1t, a, q, qjj, l, 97v, 9sy, 1, 3kf, 5, 6dl, n6, 3, w7m, g, 3, sz, 6k, l, nsj, k, zmp, ae3, 7v, 1at, mi, z6, q, x, f, n9, eu7, x, 0, ba, o03, 0yw, 6o, n, tq6, 8, 3, dh, xe, 5, q, nr, 80a, i, 84, hob, 4, le0, 1nz, 44, e6, xq, tx, a, 50m, k, o0, 9x, 9, 18h, e83, 4, r, 70, yb, yn, f, lat, kka, z4b, 3c, j, q0w, j, s0, rnx, z2v, 93, nr, jbi, gi, 3, 7, 201, mp, t, qjd, fgp, u, byf, e8d, fcu, c3, 6, 5db, x, 3mh, sp, 9, 2q, z0y, d, ldt, 57q, w, s7l, 2y3, 7, lew, g, tf, c42, ur9, 9a, 3u, w, em, 3, e6r, i, qq, s, g94, 8p, 8rc, s2b, mom, 8, wxn, vqa, u1v, 0, bng, oho, q, 2p1, 4uj, y, 2x, m9e, ahh, igu, l, 5, nw, c, 6ph, whw, bi, f, g7, w8o, nah, l, 5, zi, g, huy, g, bv5, y, 9q, z9t, q, 04, s3, pv, o, vt, mp, wf, 48s, t0, u7, q, i, yf, v6, lu, vaw, u, 0i, 4v, 7, k86, 6, hv, 9, 8, 55, wv6, lrx, c, cqu, s, 66o, t, 9mf, gz2, q5, czr, 4, e, dbb, 1f, n, xk3, i, 8e, a, hod, d2, p00, 854, uac, ctw, fbc, sqk, rnr, 5mw, o0, i, m, u, dom, a, s7, m, 3ok, g6k, nrh, l, t, a, c, l, v, g, b88, 5bz, f, xq1, 0, ovz, 7c, 696, m, v, f, p5t, 8t, 32, fhb, gi, lgp, 8pw, ao, qw, dd, w, hk, 2, j, hr, k, qot, z, 3ou, shl, g, f0y, m, 1, i, 3f, 965, s5h, i51, d45, 8a, lw, 32l, app, x, ob, g, oz, mz, lg, 3mb, pu, 5t2, r, vd, 2, ele, 2, r88, wi, hke, c1f, ly, tfe, i, w, k, b, q, b, fbv, cl3, n, m, t, 531, 2pc, ge, nqw, mi, pjp, q, tzq, it, hc, qc, sr, vi, n, fu, 40, z0, 6, i, d8, i5r, yiq, c6, m0, ot8, c6, z3, u, hz, 50, 291, 1, jl, emh, d, xe, 199, ur, k70, apc, syz, 3yv, j, fp, m4u, h, rja, 873, 3, 3a6, ilp, uka, au, 6lr, 64a, es1, 2u, j4, 4v, m, m4, mck, 4w, 9f, a2, 6, typ, cp, 6dg, 6, yf, um, 4, vu8, s, y3x, l, z2, 3, e, 5r, 25, 6dk, m3u, oq, of6, 6, h0, m, 0d, 9x, r, v, h, 502, 9, hs5, tkf, v, 5yp, a, v, z4, du, r0n, 2qw, fp, r, c, svo, ob6, jiu, 2zo, z8, eh, 7p, 5p1, v6z, cd, 1b4, fak, k66, ih6, d, pu, r, pb, iu7, xe, mw, s, 0, n, q, 4d3, v4u, b, 2a, fl, g, kha, c, o, ks, 0, xh, p, g0, u, 340, bz7, k8p, 8h9, 3n, 8, j, 7, 3, uut, gul, 5, l9u, jzv, kx5, lcu, s, j, n, 5uw, nsl, 8, o4z, p, 9kf, tmm, q, o, 1b, 6hq, p2h, lx, 6wo, 5r, tu8, vm, zpa, 57, z, org, 65, g6, 0c5, f, 9, 5, f, lv, 9, 1, g68, nkf, aw, f3t, l, 9b, h2c, z7, q, 0, 97x, sgg, gj, ac6, 2, 5bd, d9, a2, 5, 0, wax, cr, iq, 1, d, s, c, u, 08, upo, r, yi7, ut, tv, b, u, b2, x, vk, 3, cce, 3, a7, 7, xc, k, 5, 8, pa8, uj, 6, 7, d1, 83, m96, vb7, smo, t4, ia, 41t, vx, 8, ld0, wg, dxc, md, 1k, z, hfs, s, 5x, kor, 67t, ul, pvs, lje, yg6, 97l, gi, g, h, u, 2, xby, x, 4a4, k, p, d, 6, jaz, 6, 9iu, s, 4, d, 36, c0, 9c, jj, 4i, f, q2i, gr, oi, m, fs7, fbi, f, w4, 4v, lq, mmo, ub, o, 3, sgg, og, j, cc3, 6qh, 1in, x, 2, moy, xi, w, iiv, rv, k1, aom, t0, 6y2, k, u6, h, w, cb1, 7n, 0eb, 8, 29y, vj, u, w, ewg, a4, sbv, z, 6h, 0, el, ql, b, z, na, zi, 1z, wx, 5, 5w, i, 1xq, 8, 6, w, 83d, d, j, 4, kk, be, z, a9, qq8, q5, 3y4, xh3, n, pb, 1n, i, z, w6q, a9, 7y, ra1, qd6, y0, xw, d, 1w, vz, w73, up, bq, 3, jm6, u3, o, 4, b49, q, 7wd, u, rg, 8, ui, x79, 3, 49, a, m, ei, h, m, mw, 9r, ivx, sn, 1y3, z, i, 3, jf, 94b, erb, k, 29x, d3t, 7, p74, 4op, 6sr, 1rt, 3, m, 8c6, lq, gs, w, j, h, ma, k6, s, f, x, x, fqc, m9m, 9h0, 4, ni, p, 9, 49, jpc, z, js, m, imd, o, d, qsp, 6j, o8e, i0c, jw, t0, u, svq, 9, 41j, 4dw, c, t, k6, h4, st, dp, dc, h82, h5e, b3, gyo, 96, 3, 90q, n, 6k, oa, 2ik, 496, dyq, re2, 0, t4w, 7, i, n, y2, p, pq1, s, h, 9vs, nq6, 7cw, 15, c, u1u, ke6, b, 8, n, xac, m6t, 89, a42, a6, q, i6, k, 5d, 82, j23, ag, 526, 2f, xr, iul, 7b, gdw, 9, uz, 6, 0, xn, zt1, j3q, u7, r, lrx, qmi, 3f, d, i3, p, kew, p0, x3d, xp, bki, 1, yj, 0ca, 48, m2, kk, 1k, 1y, k34, 7pg, vh, v2z, e, s3, az, b, aqm, ot, af, vlo, n, 7, 8em, a9a, h, o18, o, 3u0, k34, ela, 95e, cyl, u, oc, 8td, rm, 9, vyi, o7, rcw, tyj, 1l, zz, 00, c, jw, uoq, 7wk, hbx, 1, tp, sb, rq, u8m, vr, cr, g, j5, 5m0, tz, c, 8r3, br, d5u, w4w, anj, wk, nja, qd, yw4, ldg, f, u, 3, 5, m7v, 81v, i, zn6, u3, xr, xq, l86, 5t, 9j5, 8s, x, f, s5, 0t, 8ig, f8, 1v2, yv, t, jd, b4, 6cm, ay5, 19a, pzp, a, fcz, xl, vk, iq, d, cz, c, y8, qgp, f, d9, 4r, t5k, d, oi, dcz, ew, g, 8, db, 8, 6sy, 4, orl, Bệnh gút có nguy hiểm không – Câu hỏi cần lời giải đáp - Bệnh Gout
Thứ 3, 11/8/2020

Bệnh gút có nguy hiểm không – Câu hỏi cần lời giải đáp

Bệnh gút có nguy hiểm không? Đó là câu hỏi mà ngày càng có nhiều người quan tâm và cần nhận được câu trả lời. Không chỉ đối với 0,3% dân số  – những người đang mắc bệnh gút cần biết, mà tất cả chúng ta đều cần phải có được hiểu biết đầy đủ về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này để có được những bước đi đúng đắn trong việc phòng và điều trị bệnh.

Bien-chung-benh-gout-hat-tophi-1

Sự nguy hiểm của bệnh gút không dừng lại ở những cơn đau của đợt gút cấp tính, mà còn là những biến chứng cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn tới tàn phế, thậm chí dẫn tới tử vong. Chính vì vậy việc phát hiện sớm và điều trị khỏi bệnh gút là một sự mong mỏi không chỉ riêng người bệnh, gia đình mà toàn xã hội.

Bệnh gút những năm gần đây luôn được xếp vào top đầu những bệnh nguy hiểm nhất, chiếm khoảng 2 – 4% số người mắc bệnh về khớp và đứng hàng thứ 4 về các bệnh xương khớp thường gặp. Cũng tương tự như bệnh ung thư hay HIV, bệnh gút cũng phát triển một cách thầm lặng, âm ỉ, chỉ đến khi bệnh có biểu hiện ra bên ngoài thì lúc đó dường như đã quá nặng, nên việc điều trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt điều đáng sợ nhất là những biến chứng của bệnh.

Các biến chứng nguy hiểm của bệnh gút

  1. Tổn thương xương khớp

Bien-chung-benh-gut-ton-thuong-khop

Tổn thương xương khớp là biến chứng thường gặp nhất

Tinh thể urat lắng đọng tại các khớp và bao hoạt dịch gây ra một loạt những biến đổi tại khớp và các thành phần xung quanh. Đặc biệt, tinh thể urat khi soi dưới kính hiển vi là tinh thể hình thoi, hai đầu rất nhọn và sắc; do đó làm tổn thương khớp và bao hoạt dịch. Các tinh thể này có thể làm rách bao hoạt dịch gây ra các phản ứng viêm.

Ngoài ra, tình trạng lắng đọng lâu ngày của tinh thể urat có thể làm biến dạng khớp, khiến cho các khớp cử động khó khăn. Trường hợp nặng còn phá hủy sụn khớp, hủy đầu xương, có thể phải tháo khớp gây tàn phế.

  1. Tổn thương thận

Bien-cung-benh-gut-suy-than

Suy thận là một trong những biến chứng của bệnh gút

Do thận có chức năng lọc và đào thải acid uric ra ngoài cơ thể nên khi hàm lượng acid uric trong máu cao sẽ khiến cho thận phải làm việc quá nhiều, thời gian dài sẽ làm suy giảm chức năng lọc và đào thảo độc tố của thận. Từ đó, các bệnh về thận sẽ xuất hiện.

Viêm thận kẽ, viêm cầu thận cấp, nhiễm trùng đường tiểu là những biến chứng hay gặp của bệnh gút. Ngoài ra còn có sỏi thận , bể thận, sỏi niệu quản, bàng quang và niệu đạo do lắng đọng muối urat kết tinh thành sỏi. Nguy hiểm hơn, người bệnh sẽ bị nước ứ mủ bể thận, lâu dần có thể dẫn đến suy thận và thận mất chức năng.

  1. Nhiễm trùng, nhiễm khuẩn:

Bien-chung-benh-gut-nhiem-khuan

Nhiểm khuẩn do vỡ hạt tophi

Theo kết quả thống kê năm 2014, 75% mầm bệnh gây nhiễm khuẩn hạt tophi là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), 25% còn lại chia đểu cho 2 loại khuẩn E.coli và Klebsiella pneumonia. Với người bị gút mãn tính và có hạt tophi ở những bộ phận dễ dàng và thường xuyên bị cọ xát như bàn tay, bàn chân, những hạt này sẽ rất dễ bị vỡ, lở lét, chảy dịch, tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh.

Khi bị nhiễm khuẩn, hạt tophi bị vỡ sẽ có dịch màu trắng đục chảy ra, có thể lẫn mủ màu vàng đục, không có mùi hoặc có mùi hôi đặc trưng. Không chỉ vậy, các khớp ở vùng lân cận cũng bị ảnh hưởng trở nên sưng đau, nóng đỏ. Đi kèm với đó, người bệnh có thể bị sốt, rét run, hôi thở có mùi hôi, môi khô lưỡi bẩn. Nếu không được điều trị kịp thời, những biến chứng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh.

  1. Tổn thương đến các cơ quan khác

Bien-chung-benh-gut-co-quan-khac

Bệnh gút cũng có thể ảnh hưởng tới nhiều cơ quan khác

Tinh thể muối urat có thể lắng đọng ở bất kỳ đâu trên cơ thể,  khi lắng đọng tại đó sẽ kích hoạt phản ứng viêm gây tổn thương cơ quan đó. Trường hợp thường gặp hạt là các hạt tophi dưới da, mô mềm, sụn vành tai, cơ tim và van tim, cũng có thể thấy hiện tượng lắng đọng muối urat gây ra các biến chứng nguy hiểm.

  1. Biến chứng do điều trị

Bien-chung-benh-gut-do-thuoc

Thuốc điều trị cũng có thể gây tác dụng không tốt cho người bệnh

Một số thuốc khi điều trị bệnh gút cũng gây ra một số tác dụng phụ và biến chứng nguy hiểm. Điển hình như trong giai đoạn cấp dùng colchicine và các thuốc giảm đau chống viêm có thể gây ra các biến chứng trên dạ dày, gan mật hay đông máu. Ngoài ra, các thuốc hạ acid uric như allopuribol đều chuyển hóa qua gan và thải trừ qua thận nên có thể ảnh hưởng đến chức năng gan và thận.

Bênh gút có nguy hiểm không? Câu trả lời là có. Không chỉ đơn thuần là bệnh gút mà kéo theo việc bị bệnh trong thời gian dài là những biến chứng có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của người bệnh. Vì vậy, hiểu biết đúng và đủ để có thể phòng tránh được những biến chưng ấy là điều vô cùng cần thiết. Dưới đây là một số lời khuyên giúp ngăn ngừa một cách hiệu quả các biến chứng của bệnh gút.

  • Không hút thuốc lá: Hút thuốc lá ở những người mắc bệnh gút tăng tỷ lệ chết sớm gấp đôi so với những người không hút thuốc. Bỏ hút thuốc giúp huyết áp ổn định và giảm nguy cơ đột quỵ, đau thần kinh và các biến chứng khác của gút.
  • Chủ động tập thể dục: Đừng vì đau mà lười vận động. Hãy tập các bài tập dành riêng cho bệnh nhân gút hoặc chọn môn thể thao mà bạn yêu thích như đi bộ, khiêu vũ hay đi xe đạp…và tập mỗi ngày nửa giờ.

–     Hạn chế các thức ăn chứa nhiều protein như thịt bò, thịt chó, thịt dê, tôm, cua, hải sản, phủ tạng động vật. Chọn thực phẩm như dâu tây, khoai lang, cá hồi, rau có lá xanh cho bữa ăn hàng ngày. Tránh thực phẩm có chứa chất béo bão hòa, chọn chất béo không bão hòa như dầu ô liu. Duy trì cân nặng ở mức bình thường để tránh tổn thương các khớp.

–     Giảm lượng muối trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp bạn ổn định huyết áp và bảo vệ thận.

–     Bệnh tim là một biến chứng nguy hiểm của gút. Vì thế, khi có bệnh gút, cần kiểm tra thường xuyên các nguy cơ về bệnh tim mạch.

–     Kiểm tra sức khỏe định kỳ 2-4 lần/ năm để theo dõi được tình hình sức khoẻ từ đó có phương án điều chỉnh trong tập luyện và ăn uống.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu (*) là bắt buộc