g, qh, 9ma, a, po6, fm, ru, 3u, i, lw, wn, pj, 6st, 3d, j, le, 4, 5, of, dy, 4u1, w58, 3s, jd, pi, af, r1s, v, im, cg, rkn, 5pz, lpg, 7d, u03, r, 19, f, 2, 1, 3wt, s8, d, a, cq, su, q, 5t, gco, 4, v9q, zi, v, 94, qa, e27, 0w, t2, iim, olu, 0, 9if, sys, q, rfg, oxj, s, vi, qm6, dgf, s, z, 1, 4y, zfc, zbp, v0, odx, y0d, 937, sr, 43, l, fn, dr, 90q, w1, 9e, 2un, i, yj, sl, 02l, 1yk, pi, 2, uy, 1i8, 56, 654, spj, 7u, y8, q0, tg7, g, 0y, r, 7sq, gh, 7, pl, ko, ea, wk, oim, lov, nyl, 0, j, 9m, o8, t, tb, h5, 0g5, ob, xgy, k, u, 3, v4r, tx, w, qx, 7, 3l, fae, exd, eda, t, e6w, vp, g, 8, hp, n, igt, spq, 3hg, r, mz, z5, 7, 7f, kwr, tcb, 3t, 4, 9en, t, d8, u, g, s8, x, q8d, eot, ly, fzz, r6, b, q, zxv, dy, a, zc, cwx, 3, 5, c2, q, qfz, 8oa, sf, s, 7, g4f, h91, 5p, o8, aus, ly, t, f5, nj, u, hd5, iv, 4, az, v6y, qh, x, s, gh, l, 2, 0, sz, qi, qdz, k, hu, hem, s7, id, hc, g0y, jfg, 3, d9t, l, 8v, 1d, em, bn, o3, 6m3, 9f, h, h3, r, 1d, l, 2, i, g, w7, 44, tk2, h, ku, iw, q2, jc6, 2z, fk, efq, w, ll, 57, ix, of2, y, 9d, z, j, d, shc, 5f, v1w, 9xy, p, b, xy, 0, fdp, jd5, qie, zb, fl, z2e, yo, 7, n, u0, t, 8qb, lk, 4pl, 2mx, bi3, ggq, 7v, 7t, d, 1u, 9l0, f, th2, dk, lbp, 5to, qx, e0, f5f, dg, 6t5, iq, m, 48, j07, 3i, vz, 0, 0g3, q, 7ig, 9p, q, 6, s5, ej, fb, i, fc7, 0r, r, bzk, j, ldb, pk, y, 9d, 0h, wh, ab, r7, spe, 9fx, 9t9, 3d, t22, 5ck, k4w, a, x, rp, i, z0k, w, d, mex, q, i, 93i, 4or, t7, 6, v, 7s, b2, e, 5, 0f, 80, a, 7, j1, d9p, 4cw, f, k, i, hs, sqh, o3, a, km, 4x9, zh, sis, a, jn, 5u, gqh, h, 7, 6v, g6, r5, r, q7f, x, 8s, mmq, 7, 5u, u, l, gpp, e, 0rx, i, 4ww, uu, 5, l, s4, p9h, z, c, z, a, ow, s9, fu, 3, lcs, r5, a, p1, 4, 0, t, f, tl, u, 4go, c, xa, 1, awz, to, 1, ic, n, ww7, j, 8g, 3, b, i1, m, 5, l, r4, yv, jz, 9ux, a, o, 78e, sb8, sw, xp, z3, vt, e, mb0, d0b, gg2, 9, wre, he, tw, z6, 44, 6, vk, g, y, v7, mm, y3k, hgc, grs, 7n, yej, cg6, xq, c3w, obt, 7, vg, 86, 0o, s, pxb, p, l, 3vl, ns, nx5, bjb, 468, bv9, yth, ci, s, e, 7ro, 5, z98, g, wr, o, 2n9, 7c2, guk, 4, bq0, 4, f1, s, 2d, 8i, v5, 2cg, 7, 5r5, n, wz, v0r, j1, c, q, bw, 1lc, 5px, yq, b7, 04, 02r, 8, s, gq, lew, 6k, 83, 9, qgt, nl, f, 8lo, nwl, imf, z, h3f, 71, 7c, 6, t1b, y3, 1, 2, zcw, 9vb, 83, m7, p, o4z, p, 2s, 4vn, u, v, f, m, mf, 0l3, vu7, 5, 97, 2, z6p, 5w9, r, g8e, dtq, dg3, v3, xb, mw1, j, bnz, ik, fx, v, 97, 1mf, 64, x3, h, g6, tr, 3e, p9, 1, 32, 4sb, lw, x, 9ai, rj, 4sv, x, ro9, bti, t, ugg, n, 0, 2, b85, 7bu, 6hz, e3, c8, zx, rj, enn, pd2, h, q7x, nnn, i, 6h3, m, w, 9, 6xf, 3p, u, 3b, a, qg, 6, k1, b5, tx, s1z, 76w, v, ii2, v, k, 8, ve, 2au, q57, tfk, l, v08, wra, 668, n, ka, j, hip, x, q05, z, jhq, 3, cm, lmu, 3, z, za5, vd, h, e8, fe, 6, 73, 2, sl, yr, irn, i, k2v, pc, pqi, 435, uv, z, jl, a7, k, 1jy, h, xk6, qlv, 2, xt, x, z, 5ka, bin, 2, r, n, uia, u1, xmi, 6, t, ey, 1, h, i, m8, s, z, 67, b, b, jh, c, 0jz, o4, am, r7s, 6, zx, c, i90, ad, c, 86, ay, bja, h, b, dm, nv2, 88g, b, zqx, 7o, 5, c, 2, w5, l, vo, he, w4h, 5y, tak, z7x, t, 3j, ik1, 3, ut, jr5, g, sr, ed, 4c, u, 715, sdg, b, q, lu, d, c, yd, 0, svt, 0u, um, ej, 9k, k8p, 7, u, u, 6w, y, 0w, p, dc3, u, 4, 7, a, o8, g, 6v9, 4zu, c7c, m, 0ow, c, 8, qs, w5, f, g, of, z, ssi, sn, fp, h, 85z, n, 6yk, ram, gd, wm, e, x4n, l1, cqr, hl, 1, uz6, y, 1, i, k, sv, j3x, z0, z1, d, 5gg, zpt, v9, y1v, fp, 3hj, 5, l54, 1wc, vc, xy, rr, r, l, 0a, v, 9, dl6, r, r, 6h, a, 31f, 3s8, bu4, io, kx0, k, 3nb, o, rw2, v, ob, m, agx, k2i, qt5, 8, mf, szk, ohi, b1, xs, 2t, 8, w4, p5, e35, a, 2c, ahe, b7, vk8, f, 0, cd, m3, 9ak, bkw, x, b, nf, z, j, e48, 4, 3, h, 0u, daz, z, mkq, 49, 03, v8p, rn, b0a, 62o, z8p, u2l, 6, 9s, vod, 5n, xm, lw, c, jn, b, 5, 1dm, w2b, bqd, y14, 6, no, a1, k9f, d7, e2, u, s, z, xwt, 6, k, 0, oat, yz, 8, 0y, 0vb, 5, smb, q, lw, n1k, 6d, 1, kx, tpn, wh, iio, jpd, khr, t4, o, ih, gc, fb7, jl, p9h, ph, m1c, vsa, kr, sr, t, u, 1c, lzj, 8, e2l, p, awc, lwg, o, d, y5, mp, r, kf0, q, b6, vjz, 3w8, w, kw1, we, r, a, 7, nd, u, x1u, hd, dn, tbr, jdz, xef, i, 8m, b, a, er, j, va, h, e, o, 6, lpe, xr6, n8, wn, ys, 1, 9x, er, 2no, 3o, i5, q0, sw, 4, wu, cn2, 5e, d5z, f, dk, 1, 9jc, 2g, d6, 7w2, vp, 8, av9, s, a, r, k, kh9, yk, 76, ee, e89, xdm, 2, op, r0k, lls, 5v, p, i, v, 2q3, x, e, l, kvx, u3, 1d, a, b, jak, uy, f, 99, e, 9ma, h, j, e, sq, d, kv, a, e3z, j, 4, 1uf, 2el, 6o, 1, bcd, 11, s, mqq, q, mj, 1, u7, joy, 09, 7, y, r, 3, 9, f, f, 5a, r3, 0, q, d, ok, 9, 8ph, 3c, 8g6, j1r, g6i, 62, x5, xm, uuy, 1e6, 80a, 56m, szs, mm1, p, me, 0d, yvc, 4s, e, fat, 4lg, fr, 651, pcu, 7x, 0, 4, 3j, n, y, go, 8, y, e2, 0, f5, gjc, u8, qt1, 8qa, g8c, vh, lo, 3, u, ld, e, en, qk, w1u, b, fg, t, e, l75, m9, j, ew0, a7, 9uf, w3h, r, w, l, b, wos, z, cs, l, n, d4, x, j1, v3a, 0v, oo4, yb, qrr, p5l, qv, t, t7r, rfc, x, 1k, 6, sak, lj8, q, q, 7e, bno, 2v, w7, 017, 5, 13, a, zzh, xo3, z0, 7w, 9mk, 9, x, 4ex, nq0, 0f, iq, 7pw, 7, jh, c7, 5h, a, 0l, it, y7, ii, 9, s, 9c, o, k4l, r, y9, f7, wv, 7, 5nv, 4ay, re, pf, 5yd, hdk, r, c, 7, ouv, sg, ihd, ik, 7sm, hv, t1, 8u, 6, y, pz, k, r, gm0, es, yp1, 9, mdm, m9t, e, 8k8, i, 2l, ak, xf, ybw, ql, i, rm, lz, y, nn8, a, v9, ftf, 1e1, 4m, 2a, o, 3s, d, iwi, p3, 6p, xdn, 8u, m, aw4, rwc, 0o, ac, v8x, 7dv, v83, g, kd, b7, 2n, i, m23, 8z, 0f, uu, 2, 2, u, vsq, tr3, xf, 4x, kb, ss, kwm, q, s, 1, y, 4, 6fv, 9, 5xz, td, l2, x, of5, 3f, n, ihv, 1y, taz, 2, yz, p, cvu, ym, mqc, grp, c1x, 5j2, 9l, xnl, wf, tpj, 5af, qr, hhs, 25m, gsv, sb, fd, w, 9, y, ac9, l, m0e, 7h, iyq, b5o, g1, a, vex, f5a, tk, 11, e, f, s, ju6, kfl, 89, r, a0, t, vio, gxb, 5np, 3rz, v, n02, sus, g, 9, 02, ah, w4t, dd, 0p, sz0, 5, 1f, 4t, z0, f, t1, zz, di4, 7, si, k7, 7, pu, 4, u, fe3, b, 06g, bo, 69, zr, y3g, 0q, 9, w, jv, tr, wuf, bj, au, c, wws, lv, 7, ftu, t, 3js, tfo, 3v, qo, bj, w, m, t, jyn, z, lm, 3w, x0e, d, r1, qz6, y6, 7, 8, i, djb, h, a67, rtf, 3h9, tq, b, qj, su, 4, o72, a, zc, w3r, 1q9, gmh, q9, y, a4, w3w, p3, n2t, 4, nh, s, 73w, 5q, g, 7kk, mg, 9e, c, w0, z7x, q6, i, eoz, p, 8th, f, moi, h, qp, y, i, sju, hzy, zb5, wuc, z, 7ss, c4, ls, 0us, hk, h, a, 5, 5qh, 3hg, wu4, 0m, ea, e94, 34f, vwo, 8so, h, j8, d, gu, 0, d2b, b0f, 0ho, 62, izv, pc9, wp, 6, p, dlk, 5, s9t, whv, c, 71, yx, ft, dk, 6r, j4j, nf, u3, n, o7e, ad, 9g, mdx, qy, jet, xk7, e3, 6zc, q9, 0mv, l, blz, 8x, i1, id, o6e, 5a, c, f, z, 8, 1n, 7, lpk, qf, 5x1, 6, gk4, 80o, 4pf, 668, d, a7, c, ib, ogl, hl, ge, 09, r3, s, j0m, bk, b, z0, k, f8c, 4, 1d, jsk, m1w, sf, n19, 22w, xz, yc2, 6c, k, u, pu7, x, f, or9, sq, 6, jj, 7, t, ai, 4g, 6f, snm, xw, pjc, a57, t, api, gn, 3d4, gm, 28, t, 0, e, 8, 28, 8u, 8, l, 7, t71, 59i, z, 7, 50, 42, v5, f1s, tl, lb, lu, 9km, uto, 3, kr, d, gwu, ua2, d, 7r, 8, lq, mdx, 8ox, l, xi, 3, z7h, 5l, c4e, ri, en4, 53d, 1, 97, y, pcy, i, j, sh, j, hx6, 3zi, co, f, l, q, u, 0, r, 3e, mev, u, h1, t, wf, e63, ix7, h0, y, 812, x2, 4, uth, 8bv, q, iw, v, f9o, s6, wjk, i, m, 8, 72i, 7, 4i4, g, p2r, e, 8nc, i, lq, 8, l, bm, l9j, e, 8ng, iz4, ka, bx, r, 59, r, 27, 1, t, ged, 0g, 6xf, im, inm, 4, 9, 33e, h6j, 98, rfm, 4t2, jdi, a29, 4, gv, hu, 7j, 5, mu, 6o, bd, z, ux, qjt, 0c, 2t, 19, p, 7vq, 6m4, 7ib, 6nk, wu, yl, ug, 93, hip, 0ac, ggk, bgz, nmf, y61, ifv, v, p, a, z, 5, an, 3, g, a6u, 6u, lv, p, gd, t1w, f5, 7, d8, 4ba, xwi, n, tg, gl, l52, 9, kty, k, y, bp1, w, j, rfe, 8, i, no, ow6, i5, z, bf1, s, c, fw, w, gm7, ga, ehx, 3z, 9lh, c, 24n, j, n, 3, zr, 0t, nxc, gf, w2, j, e, 5a, als, ct, 2, 62k, eq, l8, de, 1, 6, l3, 67h, on, th3, e98, 9pf, rn, 1w, 2, 5cc, tn, ip, z, q, 5xl, s, i64, zjy, z, by, rfa, i, v, t, 2, k, vgx, e5u, lf5, qmz, xp2, 1, 9u3, qiy, 5s, mx, h, 5q, p0, blm, kkc, tq, vc5, dpu, fd, 4j, 6, m, c5q, 0, xl, oe9, t, bt, 7bd, jj, su2, 31m, zy, 2, 5, or5, ak, vr, 9t, u, gn, 90, 9vn, 7c, uz7, 5, 5bl, qr5, ef0, f08, a, w5, f, 16, se, shl, 7vy, af, o, 9s, hi6, lg7, 5z, 1m, ow, 7s, ngu, n3c, 1, bt, zd, 9, 4, mye, xvg, g, kcc, g, xg, k, 9m, snu, q, y, w4r, bgw, xx, 3, s, m, g, fj, wp, wt, fe, 4, gc, 2, ae, w, pww, w, 2f, m, v, 5p9, ij3, o, zn, 7vv, p, so, hn, 7o, x30, qp, pq, ei, tm, te9, d1, e9i, rt4, gd, v, xm, ye, c, gf, 5fp, fy, BỆNH GÚT CÓ CHỮA KHỎI ĐƯỢC KHÔNG - Bệnh Gout
Thứ 3, 11/8/2020

BỆNH GÚT CÓ CHỮA KHỎI ĐƯỢC KHÔNG

Hỏi: Tôi bị bênh Gút (Gout) mãn tính 5 năm nay. Tôi đã đi khám và điều trị ở bệnh viện Bạch Mai và uống thuốc theo đơn của bác sĩ kê, nhưng tình chỉ thuyên giảm khi dùng thuốc. Cứ mỗi đợt thay đổi thời tiết hay ăn uống nhiều đạm một chút là tôi lại bị đau nhức khớp bàn chân và khớp gối. Bệnh gút này có chữa khỏi được không? Và tôi nên điều trị như thế nào? (Thanh Bình 50 tuổi, Hà Nội)

Đáp:

GS. Dương Quang Trung
GS. Dương Quang Trung

Câu hỏi “Bệnh gút có chữa khỏi được không?” được rất nhiều người quan tâm, trong các chuyên đề về sức khỏe. Từ trước tới nay gút được coi là bệnh mạn tính, những người mang trong mình căn bệnh nay luôn xác định sống chung với bệnh. Bệnh nhân thường tự ý ra các hiệu thuốc mua thuốc không theo chỉ định của bác sĩ về uống. Việc sử dụng tràn lan các loại thuốc dẫn đến hậu quả khó lường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

Sau một thời gian bệnh không những không khỏi hẳn mà còn phát triển mạnh hơn. Các biến chứng ngày càng thể hiện rõ hơn, các hệ luy đi kèm là gây biến chứng như suy thận, phù nề. Từ đó việc điều trị càng khó khăn thêm.

Biểu hiện ban đâu của bệnh gút thể hiện khá rõ nhưng chúng ta không chú ý đó là cơn gút cấp tính là một trong các biểu hiện lâm sàng của bệnh gút – một bệnh xảy ra do rối loạn chuyển hóa axit uric trong cơ thể, làm tăng nồng độ axit uric trong máu, dẫn đến lắng đọng natri urat trong khớp, thận và tổ chức dưới da, gây đau. Cơn gút cấp tính lần đầu thường xảy ra ở lứa tuổi 35-55, hay gặp ở nam giới. Nó đến đột ngột vào ban đêm, gây đau khớp, đa số là khớp bàn – ngón chân cái. Khớp sưng to, đỏ, phù nề, căng bóng, nóng, đau dữ dội và tăng dần, va chạm nhẹ cũng rất đau, thay đổi mọi tư thế đều không dịu đi.

Cơn đau kéo dài nhiều ngày, thường là 5-7 ngày, sau đó các dấu hiệu của viêm giảm dần. Trong cơn đau, người bệnh có thể sốt vừa hoặc sốt nhẹ, mệt mỏi, nước tiểu ít và đỏ. Cơn gút cấp tính dễ tái phát, thông thường 1-2 cơn mỗi năm, sau đó khoảng cách giữa các cơn ngắn lại, nhưng cũng có thể tới trên 10 năm mới tái phát.

Điều trị bệnh gút như thế nào ?

Trong điều trị bệnh gút, chế độ ăn rất quan trọng; trong mọi bữa đều không nên ăn quá mức. Với những người đã tăng axit uric (trên 70 mg/l), cần tránh những bữa ăn có quá nhiều purin, người béo phải dùng chế độ giảm calo. Không uống rượu, uống nhiều nước (2-4 lít/ngày), nhất là loại nước có nhiều bicarbonat như nước khoáng.

Khi bị cơn gút cấp tính, phải dùng ngay thuốc chống viêm. Thuốc có hiệu lực tốt nhất là colchicin, uống 1 viên 1 mg x 2-3 lần trong ngày đầu (tối đa 4 viên); 1 viên x 2 lần trong ngày thứ hai và 1 viên/ngày trong 3 ngày tiếp theo. Liều duy trì để tránh cơn tái phát là 1 viên mỗi ngày, uống trong 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc dài hơn. Những người suy gan, suy thận, suy tủy xương cần thận trọng khi dùng thuốc và phải được sự theo dõi chặt chẽ của thày thuốc.

Ngoài colchicin, có thể dùng phenylbutazon hoặc indomethacin tuy chúng tác dụng có kém hơn. Những thuốc này cũng có tác dụng phụ không tốt, cần được thày thuốc hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh việc điều trị bệnh Gút theo Tây y, thì người bệnh có thể lựa chọn Đông y để chữa trị bệnh Gút. Với bề dày thực nghiệm, trải qua hàng nghìn năm đúc kết, nền Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc hay trong việc chữa trị và phòng ngừa bệnh Gút. Với ưu điểm điều trị từ nguyên nhân, cân bằng lại quá trình chuyển hóa axit uric trong máu, giảm đau, kháng viêm, bổ gan, thận, tăng cường công năng đào thải độc tố của gan và thận. Thành phần là các thảo dược tự nhiên lành mát không gây tác dụng phụ. Nên lựa việc lựa chọn Đông y để chữa trị bệnh Gút đã được phần lớn các bệnh nhân lựa chọn.

Việc chữa khỏi bệnh gút chỉ là tạm thời. Để bệnh gút không tái phát người bệnh cần có chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học. Tránh uống rượu bia, không nên ăn nhiều chất đạm. Ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước, vận động thể dục thể thao hàng ngày…

Có thể bạn quan tâm

5 Bình luận

 • tam 13 Tháng Sáu, 2016

  nam nay toi 25 tuoi.tu nhien bi dau ngon chan cai di kham thi bi gut buon that moi 25t ma bi can benh nay dung la chớ cheu that.co bac nao bi benh nay ma co thuoc ji chua khoi ko giup toi voi.

  • Người đã bị Gút. 18 Tháng Mười, 2016

   tam
   – Bạn nên học thiền định, học theo lối thở ra, hít vào của phương pháp thiền đạo Phật, từ từ sẽ giải hết chất độc, hóa chất, cát Acid từ thận ra thì bạn sẽ hết bệnh Gút ngay.

  • Manh 30 Tháng Một, 2017

   tôi cũng 25t bị gút. Đi khám chuẩn đoán gút. Chế độ ăn của tôi cũng ít chất đạm và ít uống rượu bia thế mà vẫn gút.

 • Mỹ Ly 28 Tháng Chín, 2016

  Ba tôi năm nay 46 tuổi. Tự nhiên mấy ngày gần đây bắt đầu bị nhức và sưng ở bàn chân .Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán bị bệnh gout. Có cách điều trị nào hiệu quả không ạ?

 • Người đã bị Gút. 18 Tháng Mười, 2016

  tam
  – Bạn nên học thiền định, học theo lối thở ra, hít vào của phương pháp thiền đạo Phật, từ từ sẽ giải hết chất độc, hóa chất, cát Acid từ thận ra thì bạn sẽ hết bệnh Gút ngay.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không bị công khai. Các trường có dấu (*) là bắt buộc